Silleli Sakalkazıtanoğlu İlya

21 Muharrem 1225

Bozkır madeni reayasından ve Konya'nın Sille karyesi ahalisinden İlya'nın muhallefatı miriden zabtedilen Karaman valisi Kadı Abdurrahman Paşa'ya 1,766 kuruş borcu olduğu.

29 Ramazan 1224

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Bozkır Madeni sermayesinden hazineye olan borcuna mukabil Silleli Sakal Kazıtan oğlu İlya'da ortaklık sermayesinden matlubu olan elli bin kuruşun merkumdan tahsiline dair Karaman valisine ve müşarunileyhin muhallefatına memur mübaşire hüküm.