Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı

13 Muharrem 1230

Vefat edip muhallefatı mirice zabtolunan Kadı Abdurrahman Paşa'nın zimematından Konya Şehir Kethüdası zimmetinde olup bittahsil gönderilen mebaliğden noksan çıkan mikdarın, cüz'i olduğu için affedildiğine dair Karaman Valisi Vezir Abdullah Paşa'ya yazılan hüküm.

6 Zilkâde 1227

Teke mütesellimi tarafından öldürülen Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazisi Manavgat Kazası ayanı Tuğay Oğlu İbrahim Ağa'ya verilmiş ve İbrahim Ağa da vefat etmiş olduğundan bütün malının mirice zabtedilmesi.

18 Ramazan 1225

Kadı Paşazade Mirimiran'dan Abdullah Paşa'nın babasından kalan bir çok emval ve eşyayı sakladığı haber verilen yerlerin taharrisiyle emval-i mezkûrenin meydana çıkarılarak miri için zabtına dair Beyşehri mütesellimine hüküm.

28 Cemâziyelâhir 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatından evlad ü ıyaline terk ve inam olunduğu halde Teke mütesellimi tarafından ordudan aldığı emre binaen müdahalede devam olunduğu gibi sagire kerimesini de Antalya'ya nakleylemiş olduğundan gerek muhallefatın gerek kerimesinin ailesine iadesi için emir itasına dair.

20 Cemâziyelâhir 1225

Alaiye'de vefat edip emval ve muhallefatı mirice zabtedilen müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın malını İmrahor Hasan'ın, İbradılı Keskinoğlu kadının konağında mahfuz mücevherat ve eşya-yı nefisesini alarak firar eylemiş olduğundan, eşya ve mücevheratın zahire ihracıyla defteriyle İstanbul'a gönderilmesi. (İbradı kadısına ve muhallefat zabtına memur İbrahim'e)

16 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazasında olan matlubatı ile İçel sancağı kazalarından matlub olan deve bakayası ve asker bedeliyelerinin tahsili için Bozok Mutasarrıfı Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm.

11 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Paşa'nın vefatında mirahoru ile diğer üç kimse, müteveffaya ait otuz bin kileden ziyade buğdayını zabt ve beynlerinde taksim etmiş olduklarından zahire çıkarılarak İstanbul'a gönderilmesi için Alaiye mütesellim ve kadısına hüküm.

2 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın muhallefatı hakkında Alaiye mütesellimine yazılan hüküm.

8 Cemâziyelevvel 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın uhdesinde olan Kayseri Sancağı'na Cebbarzade Süleyman Bey mütesellim tayin olunduğundan emrinin verilmesi.

21 Muharrem 1225

Bozkır madeni reayasından ve Konya'nın Sille karyesi ahalisinden İlya'nın muhallefatı miriden zabtedilen Karaman valisi Kadı Abdurrahman Paşa'ya 1,766 kuruş borcu olduğu.

Sayfalar