Alaiye Sancağı

13 Şevval 1275

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Alaiye ve Antalya Sancakları ile Kaşaklı karyesinde bulunan emlak ve arazisinin varislerine terki.

29 Zilhicce 1222

Menteşe Mutasarrıflığı'nın İçel Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa'ya ve İçel Sancağı'nın Mirahor-i Evvel Hafız Mustafa Ağa'ya vezaretle ihalesi ve Teke Sancağı'nın Alaiye Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa'ya ilhakı hakkında. a.g.y.tt

4 Zilkâde 1220

Alaiye ve Antalya kazalarından mürettep kalyoncu bedeliyesinin tahsil ve irsali

18 Zilhicce 1206

Donanma kalyonları için Teke ve Alaiye sancaklarından müretteb dört yüz kalyoncu neferatının bedelatı.