Menteşe Sancağı

15 Rebiülâhir 1219

Uhdesinde bulunan Menteşe Sancağı'na Sisam ve sair bazı adalar usatı tarafından vukua gelmekte olan tecavüzatın meni ve hükümete muavenet kasdıyla asker toplayan Döğer Kazası Muhtarı Ali Ağa'nın Teke Sancağı'ndaki Kalkanlı kazasını zapte kıyam eylediği hakkında tahrirat.

29 Zilhicce 1222

Menteşe Mutasarrıflığı'nın İçel Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa'ya ve İçel Sancağı'nın Mirahor-i Evvel Hafız Mustafa Ağa'ya vezaretle ihalesi ve Teke Sancağı'nın Alaiye Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa'ya ilhakı hakkında. a.g.y.tt

25 Cemâziyelâhir 1216

Menteşe Sancağı'na tabi beş kazanın Teke Sancağı Mütesellimi teşvikiyle vergilerini vermekten çekindikleri. (Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa)

25 Zilhicce 1203

Menteşe, Sındırgı, Teke ve muhtelif kazalardan sefere memur askerler hakkında gelen ilamlardan hulasa.