C. DH. 114/5672

15 Rebiülâhir 1219

Uhdesinde bulunan Menteşe Sancağı'na Sisam ve sair bazı adalar usatı tarafından vukua gelmekte olan tecavüzatın meni ve hükümete muavenet kasdıyla asker toplayan Döğer Kazası Muhtarı Ali Ağa'nın Teke Sancağı'ndaki Kalkanlı kazasını zapte kıyam eylediği hakkında tahrirat.