C. ML. 12/528

27 Cemâziyelevvel 1231

Kadı Paşa'nın Konya Valiliği'nde bulunduğu sırada vali sarayının tamiri için elviye ve kazalara tevzi eylediği mebaliğ müşarünileyhin vefatı hesabıyla şunun bunun zimmetinde kaldığından bunların tahsili.