Vergi

5 Cemâziyelâhir 1205

Saray matbahı masarıfı için Teke Sancağı avarız malından 8,552.50 kuruşu Mutasarrıf Ebubekir Paşa'dan talep edildiği halde emir defterleri gelmediği cihetle vermekten imtina eylediğinden emir defterlerinin gönderilmesi ricası.

8 Rebiülâhir 1205

Saray matbahı için Teke ve Menteşe Sancakları avarızı ve nüzul malından para gönderilmesine dair.

7 Rebiülâhir 1167

Teke Sancağı'na merbut Eğirdir kazası ahalisinin yüz yirmi bir nefer zimmi Hıristiyan Antalya Kalesi'ni muhafaza etmek şartıyla dört yüz sene mukaddem tekaliften muaf tutulup maadası mükellef iken onlar dahi muafiyet iddiasıyla tekalifi eda etmemeleri ve civarda mükellef reayanın muafiyetten istifade etmek için buraya nakl-i hane eylemeleri yüzünden tekalif-i emiriyenin tahsili imkansız bir hale gelmiş ve esasen Akdeniz sevahili korsan ve sair eşkıyadan asude olmakla kale muhafazasına ve muafiyetin idamesine lüzum kalmamış olduğuna binaen muafiyet-i vakıanın ref'iyle kaza-i mezkûr ahalisinin dahi tekalife tabi tutulmasına dair Teke müteselliminden gelen tahrirattan hulasa.

25 Muharrem 1150

Antalya Kalesi Dizdarı Yunus Ağa'nın deruhte ve iltizam ettiği Karahisar Mukataası'nın aşar-ı şer'iye ve rüsumat-ı sairesini bizzat tahsil etmek üzere yerine birini tevkil ile gitmek için izni mutazammın emir ıdarı istirhamında bulunduğu.

19 Muharrem 1138

Antalya kazasının imdad-ı hazariye taksitlerini mütesellimler her sene ziyadeleştirmekte olduğundan muayyen mikdardan fazla istenilmemesi için emir ısdarı.

10 Cemâziyelâhir 1097

Tekirdağı, Kocaeli, Bursa, İstanbul, İzmir, Lefkoşe, Nablus, Filibe, Haleb, Sığla, Selanik, Kırşehir, Sivas, Yanya, Edirne, Eğriboz, Kars, Kayseri, Mora, Delvine, Antalya, Erzurum, Antakya, Karaman, Konya, Hüdavendigar, Vidin, Sinob, Canik, Kastamonu, Ankara, Niğde, Samsun, Anteb, Varna, Kengiri, Malatya, Trabzon, Amasya, Sakız ve sair yerlerin muhafız, serasker, kadı, müfettiş, naib, gümrük emini ve mütesellimlerine, şıkk-ı evvel defterdarı kaymakamı Ali Efendi ve tezkire-i maliye kaymakamı Gaznevi Mahmud Efendi zamanlarında muhtelif mali hususata dair yazılan ahkamın suretlerini muhtevi ahkam-ı maliye defteri.

11 Ramazan 1095

Amid, Sakız, İnebahtı, Ahyolu, Antalya, Ankara, İstanbul, Zağra-i Atik, Bursa, Edirne, Belgrad, Sofya, Kıbrıs, Manisa, Selanik ve sairenin beylerbeyi, muhassıl, muhafız pasa, mütesellim, kaymakam, dizdar, molla ve kadılarla mukataa emin, nazır ve voyvodalarına hitaben yazılan ve muhtelif hıdemat ve umur için lüzumlu malzeme ve mevad istirasını ve mevacib, ulufe tevziatını, mukataa ve rüsumat muamelatını muhtevi ahkam defteri.

Sayfalar