Vergi

4 Muharrem 1227

Ordu kışlağı için Teke Sancağı kazalarına müretteb asker bedeliyesinin tahsili ile gönderilmesi.

Etiketler: 
29 Zilhicce 1226

Teke'deki kargaşaya sebep olanlardan Dizdar Hacı Mehmed'in bütün mal varlığına el konulup nakit paraları Darbhane'de sikke-i haseneye çevrildikten sonra hassa-i liva-i Teke, adet-i ağnam, Terkemiş Mukataası ve penbe rüsumu mallarından Darbhane-i Amire'nin talep ettiği meblağın ödenmesi. a.g.y.tt

19 Şevval 1225

Teke Mütesellimi Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın aldığı meblağın hesabına irad kaydolunarak Zahire Hazinesi'nden verilmek üzere kaimesini taleb eden Teke ve Hamid Mübayaacısı'nın verdiği takrir

9 Şaban 1225

Ordunun lazimesi için Teke Sancağı kazalarından müretteb şütürban mekari beygiri bedeliyelerinin Antalya Kalesi'ne merbut Eğirdir kazasından tahsili.

16 Muharrem 1224

Taşra kazalarından Tersane Hazinesi'ne müretteb kalyoncu bedeliyesinden bakaya kalan Teke Sancağı kalyoncu bedeliyesi beş bin kuruşun acilen tahsil ve irsali.

14 Muharrem 1222

Tersane Hazinesi'nce zabtedilen tımarlardan Teke Sancağı'ndaki on dört tıımarın Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya ihale ve iltizam olunduğuna dair Bahriye nazırı el-Hac İbrahim imza ve mührüyle.

4 Zilkâde 1220

Alaiye ve Antalya kazalarından mürettep kalyoncu bedeliyesinin tahsil ve irsali

16 Recep 1220

Kapıkulları mevacibine tahsis edilen Teke Sancağı avarız ve bedel-i nüzül malları irsaliye akçesinin gönderilmesi.

26 Rebiülâhir 1220

Donanma kalyonları için Teke sancağından müretteb iki yüz nefer kalyoncu neferatı.

5 Rebiülâhir 1220

Donanma kalyonları takınları mevacipleri için kazalara tertip edilmiş olan mebaliğin tahsil ve irsali hakkında Antalya kadısına hüküm.

Sayfalar