Vergi

9 Şevval 1218

Teke Sancağı'nda mevcut bulunmamasından dolayı İrad-ı Cedid'e zabtolunan zeamet ve timarların kapıcıbaşılardan el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

29 Ramazan 1218

Bedeliye tahsili vesilesiyle Konya'ya gönderilen çukadarın, Çelebi Efendi'yi Konya'dan çıkarmağa memur edildiği.

7 Safer 1218

Teke Sancağı zuama ve timar, mütekait ve sıbyanın cebelü bedeliyelerinin tahsili için tahsildar tayini.

Etiketler: 
21 Zilhicce 1217

Antalya İskelesi Gümrüğü malından Matbah-ı Amire masarıfına havale edilen ve Teke Sancağı avarızı malından kalem harcı ve kalemiyesi tahsil edilerek mübaşire teslim edildiği.

25 Cemâziyelâhir 1216

Menteşe Sancağı'na tabi beş kazanın Teke Sancağı Mütesellimi teşvikiyle vergilerini vermekten çekindikleri. (Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa)

29 Zilhicce 1215

İrad-ı Cedid Hazinesi'nden zabt ve idare edilen mahlul tımarlardan Teke Sancağı'nda on dört tımarın varidatını mezkur hazineye göndermek üzere bir seneliğinin emaneten mütesellim Hacı Mehmed Ağa udesine ihalesi. a.g.tt

30 Rebiülevvel 1213

Teke Sancağı avarızının mal-i irsaliyesi olan akçenin serian gönderilmesine dair Teke mütesellimine hüküm. g.tt

Etiketler: 
9 Recep 1211

Teke Sancağı'ndaki sabi, mütekait zeamet ve timarların cebeli bedellerinin tahsil ve irsali vesair hususata dair sebkeden tebligata cevaben Teke Mütesellimi Hacı Mehmed imzasıyla. (Hacı Mehmed mührü ile)

29 Zilhicce 1208

Mehmed Ağa uhdesinde olan Teke Yapağı Mukataası'ndan İrad-ı Cedid Hazinesi'ne teslim edilen mübeyyin tezkire. a.g.tt

18 Zilhicce 1206

Donanma kalyonları için Teke ve Alaiye sancaklarından müretteb dört yüz kalyoncu neferatının bedelatı.

Sayfalar