Vergi

29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi istihkâmlarının resimlerini arzetmek üzere İstanbul'a gelen Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa'nın padişahın huzuruna kabul edilmesi. a.g.y.tt

9 Muharrem 1244

Mısır Valisi Hacı Mehmed Paşa'nın denizden Antalya İskelesi'ne gönderdiği hazinenin salimen İstanbul'a ulaştırılması için hayvan ve araba tedariki hakkındaki tamim emrinin kazalara vusulüne dair ilam.

29 Zilhicce 1241

Midilli için Tekfurdağı'ndan, Hanya ve Resmo kaleleri için Antalya havalisinden zahire mübayaasına müsaade olunması hakkında. a.g.y.tt

Etiketler: 
29 Zilhicce 1230

Teke ve Alaiye Sancaklarından kereste kat'i emri verilmesi hakkında Kaptan Paşa'nın takriri meclisde müzakere olunarak evvela mutasarrıflarından sual olunmasına karar verildiği hakkında. a.g.y.tt

14 Rebiülâhir 1230

Cebeciler Kâtibi Ali'nin uhdesinde olup Tekeli Ebubekir Paşa ile kardeşi Hacı Mehmed'e ihale etmiş olduğu Hamid livası hasları bedel-i iltizamının tahsili. (Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya)

29 Zilhicce 1229

Teke Sancağı'nın en sakin ve mahsuldar senesi olan 1225 senesi irad ve masrafını gösterir. a.g.y.tt

Etiketler: 
24 Cemâziyelevvel 1229

Teke gailesi yüzünden tahsil edilemeyen on bin kuruş kalyoncu bedeliyesinin tahsil ve irsali.

29 Zilhicce 1228

Rodos ve Resmo ahalisi için Teke ve Hamid sancaklarından talep olunan zehairin itası hakkında istizanı havi. a.g.y.tt

Etiketler: 
20 Şaban 1228

Antalya'ya vürudundan hayvanat idaresi için Finike ve Kaş taraflarından tertib olunan samanın donanma maiyetindeki kayıklarla nakli ve Alaiye mutasarrıfı maiyetindeki asker ihracı ve Alaiye kazalarından müretteb zehair mikdarı hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Kaptan Paşa'ya tahrirat.

27 Recep 1228

Karaman Eyaleti ve Teke Livası Hacı Ali Paşa uhdesinde olan Terkemiş Hassı Mukataası dahilinde mukataa emvalinin varidat ve masarıfatı müfredatını havi.

Sayfalar