C. ML. 51/2372

7 Rebiülâhir 1167

Teke Sancağı'na merbut Eğirdir kazası ahalisinin yüz yirmi bir nefer zimmi Hıristiyan Antalya Kalesi'ni muhafaza etmek şartıyla dört yüz sene mukaddem tekaliften muaf tutulup maadası mükellef iken onlar dahi muafiyet iddiasıyla tekalifi eda etmemeleri ve civarda mükellef reayanın muafiyetten istifade etmek için buraya nakl-i hane eylemeleri yüzünden tekalif-i emiriyenin tahsili imkansız bir hale gelmiş ve esasen Akdeniz sevahili korsan ve sair eşkıyadan asude olmakla kale muhafazasına ve muafiyetin idamesine lüzum kalmamış olduğuna binaen muafiyet-i vakıanın ref'iyle kaza-i mezkûr ahalisinin dahi tekalife tabi tutulmasına dair Teke müteselliminden gelen tahrirattan hulasa.