C. ML. 508/20656

11 Rebiülâhir 1228

Rikab-ı Hümayun'da Şıkk-ı Salis Seyyid Ahmed Fethi Efendi'ye, Teke ve Hamid sancaklarından tayin edilen havassının gecikmiş seneler bedel-i iltizamlarının tahsil ile mumaileyhe gönderilmesi hakkında emir ısdarına dair Abdulkadir'in istirhamı.