C. ML. 524/2144

2 Şaban 1220

Mukataat-ı Miriyeden Teke Livası hasları ve tevabii mukataasının sekizde yedi hissesiyle Teke mukataasının adet-i ağnamı dörtte üç hissesinin Dergah-ı Alî Kapucubaşılarından Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya altmış bin kuruş bedel ile ilzam olunduğuna dair.