Tımar

20 Recep 1243

Teke Sancağı'ndaki maktul Tekeli oğlu taraftarlarının uhdelerinde iken beylik tarafından zabtolunan 23 adet zeamet ve tımar hasılatının tahsiline gayret olunması hakkında Teke Mutasarrıfı Ali Namık Paşa'ya ve saireye

1 Zilkâde 1242

Belirtilen tarihler arasında Erzurum, Trabzon, Adana, Van, Saruhan, İskenderiye, Girit, Kars, Antalya, Bolu, İçel, Samsun, Karaman, Teke, Limni, Sakız, Kastamonu, Amasya, Kütahya, Tokad, Giresun, Medine, Mekke, Şam, İzmir, Sığla, Bursa, Sivas, Kocaeli, Maraş, Biga, Bandırma, Bayezid, Yalakabad ve Sofya gibi muhtelif vilayet, sancak, kaza ve nahiyenin vali, mutasarrıf, muhafız, kadı, mütesellim, naib, mübaşir, defterdar, nazır veya topçubaşılarına sadır olan ve mezkur mahallerin gümrük, iskele, ihtisab, adet-i ağnam ve sair mukataası ile serhadlerdeki muhafızların tayinat ve mevaciblerini havi emir kayıdlarını ihtiva eden evamir defteri.

27 Zilkâde 1230

Teke Sancağı'nda on iki çiftliğin Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vezir Mehmed Vahid Paşa tarafından emaneten idaresi

19 Zilkâde 1230

Darphane'den zabt ve idare olunan Teke Sancağı Mukataası'nın Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya ihale olunduğu.

22 Rebiülevvel 1230

Mizan-ı harir, mancılık ve kirpas damgası resmi ve Teke Livası aba mukataalar mahlul hissesi Darphane'den zabtedilmekle bir seneliğinin Teke Mutasarrıfı Vezir Mehmed Vahid Paşa uhdesine ihalesi.

5 Muharrem 1230

Antalya Kalesi'nin zabitan ve neferatına ait gedik timarlarının cebe defteridir.

Etiketler: 
29 Zilhicce 1229

Teke Sancağı'nda mahlul timarlarla Antalya kalesi müstahfızlarına mahsus timarların hasılatını gösterir defter. a.g.tt

29 Zilhicce 1229

Tarsus Livası Mukataası, Cebbarzade Süleyman Bey mahlulünden Adana Valisi Mustafa Paşa'ya ihale olunmuş ise de Terkemiş Mukataası'nın henüz kimseye verilmediği hakkındadır. a.g.y.tt

9 Muharrem 1228

Müteveffa pederlerinin Teke Sancağı mülhakatında mutasarrıf olduğu maaş gedik zeametin kendilerine tevcihi hakkında müteveffanın oğulları tarafından verilip, orduya gönderilen arzuhal üzerine tetkikatı bilicra istenilen timar gedikli olmamakla alaybeğinin arz ve sancaklısının mahzarına muhtaç olduğu anlaşılarak evrakın iade edildiği.

Etiketler: 
1 Recep 1226

Beç'te Maslahatgüzar Mavroyani'nin bazı havadisi mübeyyin tahriratına mahlul bir zeametle Kayseri'de kain üç timarın tevcihleri muamelesine, mübayaa edilen sürsat buğdayından telef olan mikdar ile diper bir zahire muamelesine bir maaş tahsisi arzuhaline, Teke Sancağı'na müretteb askerden piyadesinin affı hakkında Antalya kadısının ilamına dair Serdar-ı Ekrem Yusuf Paşa'dan gelen tahriratların müzekkeresi.

Sayfalar