Başmuhasebe Defteri

21 Rebiülâhir 1230

Tekelioğullarının emlaklarından füruht olunan emlakın defteri

29 Zilhicce 1229

Teke Sancağı'nda mahlul timarlarla Antalya kalesi müstahfızlarına mahsus timarların hasılatını gösterir defter. a.g.tt

29 Zilhicce 1229

Tekelioğulları'nın miri tarafından zabtolunan Antalya ve sair yerlerdeki emlak, akar, çiftlikler ve sair emvalinin müfredatını gösterir defter. a.g.tt

29 Şevval 1228

Antalya canibine gönderilen tersane-i Amire mersasında bağlı olan sefinelerin takımı olan zabit, gedikli ve sair neferatın mevacib fihrist defteri.