Tımar

29 Zilhicce 1181

Teke Sancağı'nda Elmalı nahiyesinde vaki tımarın Mehmed'e tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed'in arzıyla ferman ısdarı hakkında tezkire. a.g.y. tt

29 Zilhicce 1172

Teke Sancağı'nda Karahisar nahiyesinde Hornak karyesinden İbrahim'e tımar tevcihine dair Antalya Dizdarı Mehmed'in arzı.

29 Zilhicce 1172

Kapıcıbaşı Ebubekir Paşa Mehmed Bey'in uhdesinde olan Çeltük-i Enhar Mukataası'nın mültezimi Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed Ağa'nın mukataa-i mezküreyi iltizam için gideceğine mebni yerine vekil tayini hakkında Antalya Kadısı Doğanzade Mustafa Efendi'nin ilamı.

24 Zilhicce 1167

Teke Sancağı'nda Eğirdir nahiyesinde Pekçek nam karyede el-Hac Hüseyin'den mahlul tımarın Abdurrahman oğlu Mehmed'e tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed imza ve mührüyle verilen ariza.

29 Zilhicce 1164

Teke Sancağı'nda Elmalı nahiyesinden tımara mutasarrıf Abdullah Hasan'ın ferağıyla Hasan'a tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed imzalı arz ve merbut berat-ı hümayun.

29 Zilhicce 1159

Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed'in arzı üzerine Mehmed'e tımar tevcihine dair berat ve merbut Halil'e kasrıyedine dair Dizdar Mehmed'in arzı.

29 Cemâziyelevvel 1159

Antalya kazasında vaki Çeltik-i Enhar ve Tevabii Mukataası 8300 akçe gedik timar ile Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed'in uhdesinde olduğundan kardeşi Ahmed'i tevkil ettiği.

29 Zilhicce 1157

Tımar tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed imzalı arz. a.g.tt

29 Zilhicce 1144

Teke Sancağı'nda Elmalı nahiyesinden tımara mutasarrıf Halil'in ferağıyla Hacı Ali'ye tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı İbrahim imzalı arz ve merbut berat.

29 Zilhicce 1131

Antalya Kalesi Dizdarı Yunus'un Elmalı Nahiyesi'ne tabi Sema Öyüğü karyesi ve tevabii timarı hakkındaki arzıyla ferman. a.g.tt

Sayfalar