Tımar

29 Zilhicce 1215

İrad-ı Cedid Hazinesi'nden zabt ve idare edilen mahlul tımarlardan Teke Sancağı'nda on dört tımarın varidatını mezkur hazineye göndermek üzere bir seneliğinin emaneten mütesellim Hacı Mehmed Ağa udesine ihalesi. a.g.tt

29 Zilhicce 1214

Teke sancağında vaki tımar ve zeametlerden miri tarafından zabtolunanlarla öşür hasılatını gösteren Hacı Mehmed imzalı defter. (Hacı Mehmed mührü ile)

23 Şaban 1213

Teke Sancağı'nda mahlul olan zeametin gediği ile beraber Serkozbekçi-i Hassa Ahmed'e tevcihi

Etiketler: 
9 Recep 1211

Teke Sancağı'ndaki sabi, mütekait zeamet ve timarların cebeli bedellerinin tahsil ve irsali vesair hususata dair sebkeden tebligata cevaben Teke Mütesellimi Hacı Mehmed imzasıyla. (Hacı Mehmed mührü ile)

29 Zilhicce 1208

Mehmed Ağa uhdesinde olan Teke Yapağı Mukataası'ndan İrad-ı Cedid Hazinesi'ne teslim edilen mübeyyin tezkire. a.g.tt

10 Recep 1203

Teke Sancağı'nda Muslu? nahiyesinde ... nam karye ve gayrıdan mahlul tımarın Osman'a tevcihine dair Teke Miralayı Hasan imzalı arzuhal. a.g.tt

10 Recep 1202

Teke Sancağı Harşid nahiyesinde mahlul tımarın Mehmed'e tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed imzalı ilam. a.g.tt

19 Cemâziyelevvel 1200

Hamid Mukataası'ndan Hassa Ağalarından İsmail ve Mehmed'in hisseleri Teke Mütesellimi Ebubekir'e ihale edilmiş olduğundan iltizam bedelinin ve miri hissesinin zamanında tesviyesi ve ahaliye gadredilmemesi.

29 Zilhicce 1185

Teke Sancağı'nda İstanos nahiyesinde Hisarönü karyesinde vaki tımarın Halil'e tevcihine dair Antalya Dizdarı Mehmed Yunus imzalı arz.

29 Zilhicce 1181

Teke Sancağı'nda Ködet nahiyesinde vaki gedik tımarın İsmail'e tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı Mehmed'in arzı. a.g.y.tt

Sayfalar