Tımar

860

Antalya, İstanos ve havalisi doğancı ve hisar erleri tımarlarını, cemaat ve yörüklerini havi tahrir defteri. y.tt

28 Ramazan 1078

Teke Sancağı'nın Antalya, Karahisar, İstanos ve Mükerrem Kömü nam nahiyelerinde timara mutasarrıf bulunan kale müstahfızlarından muharrerü'l-esami eşhasın vefatlarına mebni gedik ve vazifelerinin mezkurü'l-esami kesana tevcih ve ihsanıyla beratlarının itası hakkında Dizdar-ı Kale-i Antalya Cafer imzalı arz.

Sayfalar