Dizdar İbrahim Ağa

27 Safer 1145

Tımar tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı İbrahim imzalı arz. a.g.tt

27 Safer 1145

Antalya Kalesi müstahfızlığına Mehmed'in tayini hakkında Kale Dizdarı İbrahim imzalı arz. a.g.tt

29 Zilhicce 1144

Teke Sancağı'nda Elmalı nahiyesinden tımara mutasarrıf Halil'in ferağıyla Hacı Ali'ye tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı İbrahim imzalı arz ve merbut berat.