Hacı Mehmed Ağa

29 Zilhicce 1215

İrad-ı Cedid Hazinesi'nden zabt ve idare edilen mahlul tımarlardan Teke Sancağı'nda on dört tımarın varidatını mezkur hazineye göndermek üzere bir seneliğinin emaneten mütesellim Hacı Mehmed Ağa udesine ihalesi. a.g.tt

29 Recep 1215

Devletimizin dost ve müttefiki olan İngiltere'nin kara askeri ile donanması mürettebatına muktezi sığır ve ağnam vesair levazımın tayin olunan mikdarda ve iskelelerde hazır bulundurulması hakkında Teke, Hamid, Aydın, Saruhan, Sığla, Menteşe, İstanköy, Rodos ve Karesi sancaklarındaki mütesellimlerine ve sair memurine hitaben tenbihat-ı ekideyi havi hüküm. g.tt

23 Recep 1215

Mısır'a gidecek yirmi iki parça İngiliz Donanmasiyle on sekiz bin asker Rodos ve Meğri limanlarında olduklarından, peşin para ile zahire ve hayvanat mübayaasına yardımları hakkında Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya tahrirat yazılmasına dair.

29 Zilhicce 1214

Teke sancağında vaki tımar ve zeametlerden miri tarafından zabtolunanlarla öşür hasılatını gösteren Hacı Mehmed imzalı defter. (Hacı Mehmed mührü ile)

29 Şevval 1214

Kule tarafında askerin teksiri lazimeden olduğundan bahisle maiyetiyle beraber oraya hareket etmesi lüzumu hakkında Ordu'ya memur Tekeli Hacı Mehmed'e hüküm. g.tt

29 Rebiülevvel 1214

Mısır'da Ebuhur civarında vukubulan muharebede bin nefer kadar asker kaçarak gemi ile Antalya'ya gelmiş olduklarından haklarında ne veçhile muamele olunacağına dair Teke mütesellimine hüküm. g.tt

27 Muharrem 1214

Teke Mütesellimi Serbevvabin Hacı Mehmed'in Finike'de ele geçirdiği Fransızları İstanbul'a göndermesi.

28 Cemâziyelâhir 1213

Mısır İskenderiyesi'nin Fransızlardan kurtarılması için isimleri yazılı kazalardan tertip ve Antalya İskelesi'nden isticar olunan gemiler ile Murabıtzade maiyetine isal edilecek piyade askeri hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Mehmed ile Antakya naibine hüküm.

27 Recep 1211

Teke Sancağı'nın avarız ve cebelü bedeliyesinden Ebubekir Paşa'nın borcu olan paraların biraderi Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed'den tahsili.

9 Recep 1211

Teke Sancağı'ndaki sabi, mütekait zeamet ve timarların cebeli bedellerinin tahsil ve irsali vesair hususata dair sebkeden tebligata cevaben Teke Mütesellimi Hacı Mehmed imzasıyla. (Hacı Mehmed mührü ile)

Sayfalar