Hacı Mehmed Ağa

18 Recep 1224

Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın Karaağaç kazasına bağlı Yatağan karyesinde inşa ettiği mescidin cami'e tahvili ve hitabetinin Seyyid Şeyh Ömer Halife'ye tevcihi.

18 Cemâziyelâhir 1224

Kadı Paşa'nın idamına memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın müşarünileyhin kâffe-i emval ve eşya ve nükudunu alıp miriye hiç bir şey vermediği ve vaki olan tebligata riayet etmedikten başka ahaliye de zulüm ettiği cihetle izalesi icab edip bu babda kardeşi Mehmed Ağa tarafından da müracaat olunmuş ise de bir gaile ihdasına meydan vermemek için ihtiyatlı davranılmasına ve neticenin bildirileceği.

14 Muharrem 1222

Tersane Hazinesi'nce zabtedilen tımarlardan Teke Sancağı'ndaki on dört tıımarın Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'ya ihale ve iltizam olunduğuna dair Bahriye nazırı el-Hac İbrahim imza ve mührüyle.

13 Zilkâde 1219

Teke Sancağı'ndaki zeamet ve tımarlar mahlulatından Levend Çiftliği zabit ve mütekaitlerine tahsis edilen kırk dokuz adedinin Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaş ayanı Hacı Ali'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa tarafından zabtolunan emval ve emlakinin iadesi hakkında.

9 Şevval 1218

Teke Sancağı'nda mevcut bulunmamasından dolayı İrad-ı Cedid'e zabtolunan zeamet ve timarların kapıcıbaşılardan el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

1218

Hamid Mukataası bedeli iltizamından dolayı Bekir Paşa biraderi ve mezkur mukataa müteselliminin borcu olan mikdarı yazılı paranın, mümaileyhden tahsil ve mübaşirine teslim ile alacaklıya verilmesi. (Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed ile Antalya kadısına)

23 Recep 1217

Zahire maddesi matlup vechile halledilirse kethüda beye bin ve kendisine de iki yüz elli kuruş hizmet edileceğine dair Teke Mütesellimi Hacı Mehmed tarafından yazılan hususî mektup. (Bu işin arzusu gibi olduğunu gösteren 15 Ş 121 tarihli mektubu raptedildi.) Hacı Mehmed mührü ile.

25 Cemâziyelâhir 1216

Menteşe Sancağı'na tabi beş kazanın Teke Sancağı Mütesellimi teşvikiyle vergilerini vermekten çekindikleri. (Menteşe Mütesellimi Ömer Ağa)

Sayfalar