Hayır İşleri

14 Safer 1200

Elmalı kasabasında Abdal Musa Hankahına ebniye ve arazisi aşar-ı şerhiyesiyle mevkuf olan yerlere, mütegallibe tarafından tecavüz edildiğinden mezkur vakıf reaya ve zimmileri hasılatının, bu zaviyeye beratla şeyh olanlar tarafından zabtı gerektiği hakkında Elmalı kadısına ve Teke Sancağı mütesellimine emir yazılması.

Etiketler: 
23 Rebiülevvel 1236

Sultan Abdülhamid Han Evkafı mülhakatından Antalya'da Hacı Mehmed Camii, Medrese, Kütüphane, vazaif vesaire masarifatı ve Vakıf musakkafat icaresi muhasebesi

29 Zilhicce 1249

Hamidiye Evkafı'ndan Antalya'da Tekeli Hacı Mehmed Ağa'nın inşa eylediği cami, han, hamam, besatin ve dekakinin uhde sahiplerinden tahsil olunan muaccelat

19 Rebiülâhir 1287

Bolu'da Şems Ahmed Paşa İmareti, Giresun'da Ahmed Ağa Camii Evkafı, Antalya'da Tekeli Mehmed Paşa Camii Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların hitabet, imamet ve sair cihetlerinin tahriri

19 Şaban 1276

Teke, Hamid ve Antalya'da bulunan bazı vakıfların maaş-ı muharrer ve harc-ı muhasebe kayıtları. Defter eksik.

29 Zilhicce 1255

Antalya'nın Elmalı Mahallesi'nde bulunan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Mescidi'nin camie tahviliyle hitabet cihetinin Hafız Abdurrahman Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt

17 Rebiülevvel 1307

Tekelioğlu, Dağarcık, Kemhali ve Emir Yakup mezra ve çiftliklerinin evkaf-ı hümayuna ilhakı.

5 Şaban 1306

Teke Mutasarrıflığı'nın Antalya'daki yetim ve kimsesiz çocukların talim ve terbiyeden mahrum kalmamalarını temin için Tekelioğullarından zabtedilen ahşab bina ile arsanın ıslahhane yapılmak üzere bağışlanması talebi.

5 Şaban 1283

Bursa ve havalisinde bulunan Çelebi Sultan Mehmed Han Evkafı, Sultan Orhan Gazi Evkafı, Sultan Osman Han Evkafı, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların ferağ ve intikalat rüsumatı ile imaret ve sair masraf muhasebesi.

Sayfalardan biri "Teke ve Hamid Sancakları dahilinde" diye başlıyor.

1282

Gazi Sultan Abdülhamit Han Vakfı mülhakatından Teke'de bulunan Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii, medresesi ve mektebi vakfının ferağ, intikal ve varidat tahsilatı miktarı.

Sayfalar