C. EV. 243/12114

14 Safer 1200

Elmalı kasabasında Abdal Musa Hankahına ebniye ve arazisi aşar-ı şerhiyesiyle mevkuf olan yerlere, mütegallibe tarafından tecavüz edildiğinden mezkur vakıf reaya ve zimmileri hasılatının, bu zaviyeye beratla şeyh olanlar tarafından zabtı gerektiği hakkında Elmalı kadısına ve Teke Sancağı mütesellimine emir yazılması.