Evkaf Defteri

29 Zilhicce 1249

Hamidiye Evkafı'ndan Antalya'da Tekeli Hacı Mehmed Ağa'nın inşa eylediği cami, han, hamam, besatin ve dekakinin uhde sahiplerinden tahsil olunan muaccelat

19 Rebiülâhir 1287

Bolu'da Şems Ahmed Paşa İmareti, Giresun'da Ahmed Ağa Camii Evkafı, Antalya'da Tekeli Mehmed Paşa Camii Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların hitabet, imamet ve sair cihetlerinin tahriri

19 Şaban 1276

Teke, Hamid ve Antalya'da bulunan bazı vakıfların maaş-ı muharrer ve harc-ı muhasebe kayıtları. Defter eksik.

5 Şaban 1283

Bursa ve havalisinde bulunan Çelebi Sultan Mehmed Han Evkafı, Sultan Orhan Gazi Evkafı, Sultan Osman Han Evkafı, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların ferağ ve intikalat rüsumatı ile imaret ve sair masraf muhasebesi.

Sayfalardan biri "Teke ve Hamid Sancakları dahilinde" diye başlıyor.

1282

Gazi Sultan Abdülhamit Han Vakfı mülhakatından Teke'de bulunan Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii, medresesi ve mektebi vakfının ferağ, intikal ve varidat tahsilatı miktarı.

1251

Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii ve Medresesi Vakfı muhasebesi

1244

Hamidiye Evkafı mülhakatından Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Evkafı'nın Antalya'da bahçe, han, hamam ve dükkanlar musakafatının müstecirleri alınmakta olan kira esamilerine dair müfredat kayıtları.