Muhallefat ve Tereke

27 Şevval 1227

Konya'da maktulen fevtolan Çandarlıoğlu'nun muhallefatının tahrir edildiği, muhallefattan Mevlevi dervişlerine tahsis edilen kısmın kabul edilmediği, bu emvalin memleket masrafına tahsis kılındığı hususlarına dair Karaman Valisi Ali Paşa'nın tahriratı.

13 Recep 1225

Müteveffa Fazıl Paşa'nın muhallefatı hakkında müdahaleden hali kalmayan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın men olunması için veresesinin şikayetinin sunî olduğu, bilakis muhallefatın zahire ihracı için müekked emir gönderilmesi hakkında Sadrazam Yusuf Paşa'nın tahriratı.

28 Şevval 1223

Karaman Valisi Kadı Abdurrahman, Kapdan-ı Derya Ramiz Paşa ve bir çok diğer şahsın muhtelif şekillerde vukubulan ölümlerini müteakip devletçe zabtedilen emval, akar, hayvanat, zehair, nukud, emlak ve muhallefat-ı sairelerine ait müteaddid müfredat.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaş ayanı Hacı Ali'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa tarafından zabtolunan emval ve emlakinin iadesi hakkında.

27 Cemâziyelâhir 1207

Muhallefatı Enderun'dan zabtolunan Cezayirli Hasan Paşa'nın Kapı Kethüdası Mehmed Emin'e olan borcunun gönerilmesine dair Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

5 Zilkâde 1203

Antalya ahalisinden olup Tekirdağı'nda vefat eden Deli Hafız'ın bütün muhallefatının miri namına zabtı ve muhtelif mahallerde bulunan matlubatının dahi tahsili hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Ebubekir Paşa ile sairlerine hüküm

29 Muharrem 1118

Eski Vezir-i Azam Kethüdası olan Antalya Kalesi Dizdarı Osman'ın kardeşinin ne kadar emval ve eşyası

Sayfalar