Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

3 Muharrem 1324

Ömer Lütfü Efendi ve rüfekasının tahliyeleri temennisi

7 Rebiülevvel 1324
18 Nisan 1322

Tüccardan Ömer Lütfi Efendi'nin nukud vesairesinin Ali Şamil ve Midhat tarafından alınmasının Merkez Kumandanlığı'na bildirilmesi ile Antalya Eytam Müdürlüğü'ne tayin edilmiş olan Ali Şamil'in yanına Ali Besim'in gelip gittiğinin ifade edildiği.

28 Rebiülâhir 1324
8 Haziran 1322

1322 Haziran 8 - Antalya'dan gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah, Meis adalı Mehmed Zeki Efendileri Selimiye Kışlası'nda tevkif ve haklarında yapılan yolsuzluk sonunda Mehmed Zeki üzerinde çıkan para ve dövizlerin Ali Şamil'in teb'idinden sonra teslim edilmediği anlaşıldığından Nizamiye Hazinesi'ne teslim edildiği.

7 Rebiülevvel 1324
18 Nisan 1322

Rodos yoluyla Antalya'dan Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendileri Selimiye Kışlası'na getirerek üzerlerindeki para ve eşyaları alan ve bundan dolayı sürgün edilen Ali Şamil'in, kumandanlık yazıhanesine bıraktığı eşya ve paraların gönderilmesi.

15 Rebiülevvel 1324
26 Nisan 1322

Ali Şamil'in, Antalya'dan vapurla Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendileri Selimiye Kışlası'ndaki yazıhanesine getirterek üzerlerindeki para ve eşyalara el koyduğu.

26 Rebiülevvel 1324
7 Mayıs 1322

Rodos yoluyla Antalya'dan Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfü ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendilerden, Ali Şamil ve kardeşi tarafından zorla alınan ve Ali Şamil'in kumandanlık yazıhanesinde bulunan para ve eşyaların gönderilmesi.

9 Rebiülâhir 1312

Antalya Mevlevihanesi arazi-i mevkufesinin üçyüzyedi senesi Aşar Mültezimi Mürdehay'in bakıyye-i zimmeti bulunan beşbin kuruşa mukabil, üç bab dükkanın kendi uhdesine ihalesi ferağ komisyonunca muamelesi icra edildiği halde, Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi uhdesine kaydı kararlaştırıldığından bahisle muhafaza-i hukuku hakkında mezkur Mevlevihane Şeyhi Hüsameddin Efendi'nin arzuhali. (Konya)

1 Muharrem 1311

Memalik-i Ecnebiye ile Hıtta-ı Mısriye'de haricden gelen ve gerek dahilde bir mahalden diğer mahalle nakledilen hububattan rüsûm-ı mutadeden başka cinsi ve kıyemi nisbetinde duhule namıyle yüzde on derecesinde resm istifa olunmakta olduğundan bu usûlün Memâlik-i Şahanece kabulü hakkında Teke Sancağı Tahrirat Müdür-i esbakı Abdullah Sıdkı ve Antalya Sandık Emini Ömer Lütfü imzalarıyla varid layihanın buna müteferri' fıkrası suretinin irsali. ( Rusûmat; 17866)

1 Muharrem 1311

Memalik-i Ecnebiye'de olduğu gibi Hıtta-i Mısriye limanlarına duhûl ve hamulelerini ihrac ile sefre alan sefainin avdetinde rüsum-ı mu'tadeden başka sefere resmi ahz ve istifasının ittihaz ve tatbilki menfaat-i hazineyi mucib olacağına dair Teke sancağı Tahrirat Müdür-i Esbakı Abdullah Sıdkı ve Antalya Rüsûmat Sandık Emini Ömer Lütfi imzalarıyla varid olan layihanın gönderildiği. (Bahriye, 17866)

Sayfalar