BEO 492/36832

9 Rebiülâhir 1312

Antalya Mevlevihanesi arazi-i mevkufesinin üçyüzyedi senesi Aşar Mültezimi Mürdehay'in bakıyye-i zimmeti bulunan beşbin kuruşa mukabil, üç bab dükkanın kendi uhdesine ihalesi ferağ komisyonunca muamelesi icra edildiği halde, Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi uhdesine kaydı kararlaştırıldığından bahisle muhafaza-i hukuku hakkında mezkur Mevlevihane Şeyhi Hüsameddin Efendi'nin arzuhali. (Konya)