Ali Şamil Paşa

7 Rebiülevvel 1324
18 Nisan 1322

Tüccardan Ömer Lütfi Efendi'nin nukud vesairesinin Ali Şamil ve Midhat tarafından alınmasının Merkez Kumandanlığı'na bildirilmesi ile Antalya Eytam Müdürlüğü'ne tayin edilmiş olan Ali Şamil'in yanına Ali Besim'in gelip gittiğinin ifade edildiği.

28 Rebiülâhir 1324
8 Haziran 1322

1322 Haziran 8 - Antalya'dan gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah, Meis adalı Mehmed Zeki Efendileri Selimiye Kışlası'nda tevkif ve haklarında yapılan yolsuzluk sonunda Mehmed Zeki üzerinde çıkan para ve dövizlerin Ali Şamil'in teb'idinden sonra teslim edilmediği anlaşıldığından Nizamiye Hazinesi'ne teslim edildiği.

7 Rebiülevvel 1324
18 Nisan 1322

Rodos yoluyla Antalya'dan Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendileri Selimiye Kışlası'na getirerek üzerlerindeki para ve eşyaları alan ve bundan dolayı sürgün edilen Ali Şamil'in, kumandanlık yazıhanesine bıraktığı eşya ve paraların gönderilmesi.

15 Rebiülevvel 1324
26 Nisan 1322

Ali Şamil'in, Antalya'dan vapurla Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfi ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendileri Selimiye Kışlası'ndaki yazıhanesine getirterek üzerlerindeki para ve eşyalara el koyduğu.

26 Rebiülevvel 1324
7 Mayıs 1322

Rodos yoluyla Antalya'dan Dersaadet'e gelen tüccardan Ömer Lütfü ve arkadaşları Antalyalı Fettah ile Meis adalı Mehmed Zeki efendilerden, Ali Şamil ve kardeşi tarafından zorla alınan ve Ali Şamil'in kumandanlık yazıhanesinde bulunan para ve eşyaların gönderilmesi.