İ. TAL. 130/28

19 Ramazan 1315

Antalya Belediye Reisi eşraftan Dizdarzade Rıza Bey'e salise ve Mekteb-i İdadi-i Harbi-i Şahane Hüsn-i Hat Muallimi Halid Efendi'ye rabia rütbeleri tevcihi. (1315N-138)