Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

A.}MKT.UM. 509/34

17 Rebiülâhir 1278

İstanos kazası Çukurca karyesi ahalisinin tarlalarını zabteden Tekelioğlu Mehmed ile Şeyh Ali'nin müdahalesinin önlenmesi.

İstanos (Korkuteli)

A.}MKT.UM. 485/24

9 Muharrem 1278

Alaiye sancağında vaki İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa hafidi Rifat Bey'e İşkodra'daki kardeşinden miras kalan emvalin Dersaadet'e irsali.

İbradı, Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Kadı Abdurrahman Paşa, Abdullah Rifat Bey

MVL. 844/44

2 Muharrem 1278

İbradı kazası hanedanından Kadı Abdurrahman Paşa'nın torunu Abdullah Rifat Bey'in münasip bir memuriyete istihdamı istizanı. (3. Mühimme)

İbradı, Kadı Abdurrahman Paşa, Abdullah Rifat Bey

A.}MKT.UM 412/49

7 Zilhicce 1276

Sarraf Zanailoğlu Yorgi'nin Antalya Kaykamam-ı Sabıkı Hüseyin Bey zimmetinde olan alacağının tahsili

Sarraf Zanailoğlu

EV. d. 16731

19 Şaban 1276

Teke, Hamid ve Antalya'da bulunan bazı vakıfların maaş-ı muharrer ve harc-ı muhasebe kayıtları. Defter eksik.

Evkaf Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri

HR.MKT. 295/4

1 Zilhicce 1275

Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazi mülkname sayılıp sayılmayacağının tahkik edilmesi lazım geldiği.

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Kadı Abdurrahman Paşa

HR.MKT. 287/91

13 Şevval 1275

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Alaiye ve Antalya Sancakları ile Kaşaklı karyesinde bulunan emlak ve arazisinin varislerine terki.

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Alaiye Sancağı, Kadı Abdurrahman Paşa

İ. DH. 427/28288

23 Şaban 1275

Tekelioğlu'nun zevcesi müteveffa Kamile Hanım'ın mahlul maaşının taksimine ve saireye dair.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Kâmile Hanım

A.}MKT.UM. 346/90

18 Şaban 1275

Antalya hanedanından Hacı Bekir Ağazade Hacı Mehmed Ağa'nın terekesi konusunda çıkan anlaşmazlığın halledilmesi.

Muhallefat ve Tereke, Hacı Bekir Ağazade Hacı Mehmed Ağa

A.}MKT.UM. 267/43

20 Cemâziyelevvel 1273

Antalya hanedanından ve meclis âzâsından Hacı Ömer Ağa'ya gereken kolaylık ve himmetin gösterilmesi

Hacı Ömer Ağa

MVL. 347/72

11 Safer 1272

Antalya beylerinden Selanik'de vefat eden Ömer Bey'den mahlul olan maaşın oğullarına tahsisi.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu Ömer Ağa

A.}MKT.NZD. 152/100

14 Şevval 1271

Ölen kimselerin maaşlarının evladlarına tahsisi şartları ile Selanik'te vefat eden Antalya Beylerinden Ömer Bey'e neden maaş bağlandığının bildirilmesi.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu Ömer Ağa

A.}MKT.NZD. 151/27

25 Ramazan 1271

Selanik'te sürgün bulunan Antalya'lı Ömer Bey'in çiftlikatının zaptedilme sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi talebinin tahkiki

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu Ömer Ağa

A.}MKT.NZD. 149/44

4 Ramazan 1271

Vefat eden Antalyalı Ömer beyden boşalan maaşın oğullarına tahsis edilmesi.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu Ömer Ağa

A.}MKT. MVL. 66/31

13 Muharrem 1270

Antalya Sancağı Mandırlar Karyesi sakinlerinden İsmail'in katilleri Mustafa ve Hasan'ın prangaya çarptırılması.

Mandırlar Köyü

MVL. 336/28

14 Ramazan 1269

Tekelizade muallakatından Adile Hanım'ın mahlul olan maaşı. (4. Tahrir)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelizade Adile Hanım

A.{DFE. d. 721

29 Zilhicce 1268

Amasya, Tokat, Sivas ve Osmancık kaleleri müstahfızlarının tasarrufunda olan timarlarla ilgili kayıtları havi defter parçası. a.g.y.tt

Tımar, Müstahfızlık

A.{DFE. d. 749

29 Zilhicce 1268

Antalya Kalesi askerlerinin Teke Livası'nda bulunan timarlardaki hisselerini gösterir defter. a.g.y.tt

Tımar, Antalya Kalesi, Müstahfızlık

A.}MKT.NZD. 57/90

8 Zilkâde 1268

Kadı Abdurrahman Paşa torunu Mehmed Sabit Efendi'nin Edremid veya Alâiye kazalarından birisi niyabetinde istihdamı

Kadı Abdurrahman Paşa, Mehmed Sabit Efendi

MVL. 94/28

4 Zilkâde 1266

Tekelizade Himmet Ağa'nın müteveffa Tekelizade Bekir Bey'in münhal maaşının kendisine tahsis edilmesi talebi. (5. Adi)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelizade Bekir Bey, Tekelizade Himmet Ağa

MVL. 78/43

22 Şevval 1265

Kadı Abdurrahman Paşa'nın torunu Tevfik Beyin kayırılması. (2. Adi)

Kadı Abdurrahman Paşa, Tevfik Bey

MVL. 74/16

13 Cemâziyelâhir 1265

Tekelizade Himmet Ağa'nın hane icarı niyazı. (1. Adi)

Tekelioğlu Sürgünü, Tekelizade Himmet Ağa

A.}MKT. 181/80

20 Rebiülâhir 1265

Tekelizade Yusuf Bey'in Gümrük'te istihdamına dair Gümrükçü Bey'e tezkire.

Tekelioğlu Sürgünü, Tekelizade Yusuf Bey

A.}DVN. 37/32

7 Recep 1264

Selanik'te sürgünde olup ailece perişan bulunduklarından bahisle emsalleri gibi bir hizmette istihdamı isteğine dair Antalya'lı Tekelizade Mir Himmet'in arzuhali

Tekelioğlu Sürgünü, Tekelizade Himmet Ağa

MVL. 58/42

24 Rebiülâhir 1264

Tekelizade Bekir Bey'in mağdur ve merhamete layık bir kimse olması sebebiyle münasip şekilde kayrılması. (12. Rumeli)

Tekelioğlu Sürgünü, Tekelizade Bekir Bey

Sayfalar