Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

AE. SAMD. III. 41/4092

29 Zilhicce 1131

Teke Sancağı'nda Karahisar nahiyesinde Çortak karyesindeki münhal tımarın Çelebi oğlu Ebu Bekir'e tevcih buyrulması hakkında Antalya Kalesi Dizdarı Yunus'un arzı.

Tımar, Dizdar Yunus Ağa

AE. SAMD. III. 167/16287

29 Zilhicce 1126

Antalya Kalesi Dizdarı Osman'ın İstanos nahiyesinde Korusınırı? karyesi ve tevabii gedik tımarı hakkında arzı.

İstanos (Korkuteli), Dizdar Osman Ağa

AE. SAMD. III. 3/230

29 Zilhicce 1121

Yalvaç Kazası ahalisinden İbrahim ve rüfekasının Antalya Kalesi'nde kalabendliklerinden ıtlaklarına dair ahalinin arzuhalleri üzerine Isparta kadısına ve Hamid mütesellimine Antalya Dizdarlığına emr-i ali. a.g.tt

Kalebendlik

AE. SAMD. III. 60/5983

29 Zilhicce 1121

Antalya Kalesi Dizdarı Ebubekir'in Teke Sancağı'nda Sörgi karyesi ve tevabii tımarı hakkında arzı.

Tımar, Dizdar Ebubekir Ağa

AE. SAMD. III. 34/3297

29 Zilhicce 1119

Ahmet veled-i Hacı Ebu Bekir'e Teke Sancağı'nda tımar tevcihine dair Antalya Kalesi Dizdarı Ebu Bekir'in

Tımar, Dizdar Ebubekir Ağa

C. DH. 85/4202

29 Muharrem 1118

Eski Vezir-i Azam Kethüdası olan Antalya Kalesi Dizdarı Osman'ın kardeşinin ne kadar emval ve eşyası

Muhallefat ve Tereke, Tımar, Dizdar Osman Ağa

AE. SAMD. III. 130/12746

29 Zilhicce 1115

Antalya Kalesi Dizdarı Ebubekir'in Teke Sancağı'nda Eğirdir Nahiyesi'nde Yenice Karyesi'nde mahlul tımarı hakkında arzı.

Tımar, Dizdar Ebubekir Ağa

MAD. d. 2456

15 Ramazan 1115

Erzurum, Diyarbekir, Haleb, Şam, Sivas, Musul, Kütahya, Konya kaleleriyle isimleri muharrer sair kaleler müstahfezanın mevacibleri için mahlul tımar bedelatının mübaşirler marifetiyle tahsilatına ve Anadolu vilayetleri livalarındaki zeamet ve tımar haslarının mevcuduyla na mevcudlarının yoklamasına ve Kırşehir zuema ve erbab-ı tımarının Eflak'da yoklanarak mevcut olanların tımarları mahsulüne dokunulmaması ve Canik livasıyla diğer bazı livalardaki tımarların bedelatına ve Trabzon ve Ahıska kaleleriyle sair bazı kaleler mustahfezanının muhtelif tarihlere ait mevaciblerini ve Anadolu eyaletindeki mahlul zeamet ve tımar mahsulatına miriden tahsilini ve bazı kale mustahfızları kadrosundan tasarrufla ocaklarının kendilerinden tahsilini ve Şam Hazinesi malından verilen mevacibatı ve bu husustaki emirleri ve sair bazı malumatı ihtiva eden mevacib defteri.

Maliyeden Müdevver Defter, Tımar, Müstahfızlık, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip

AE. SMST. II. 137/15151

29 Zilhicce 1114

Yeniçeri Ağası Mehmed'in Antalya Dizdarı Cafer'in fevtiyle İbrahim'e tevcihi hakkında arz.

Dizdar Hacı Cafer Ağa

İE. AS. 44/4010

11 Cemâziyelevvel 1114

Teke Sancağı'nın Antalya ve İstanos nahiyelerinde gedik tımar ile Antalya Kalesi müstahfızlarından vefat eden İbrahim ve Mustafa nam kimselerin yerlerine Osman ve Mustafa nam kimselerin kayd ve kabulüyle beratlarının ihsanı hakkında Dizdar-ı Kale-i Antalya el-Hac Cafer imzalı arz.

Tımar, Müstahfızlık, Antalya Kalesi, İstanos (Korkuteli), Dizdar Hacı Cafer Ağa

A.{RSK.d. 1556

3 Zilkâde 1104

Antalya, Kayseriye, Bodrum, Seferihisar, Ankara, Niksar, Kastamonu, Ayıntab, Tarsus, Giresun, Tokat, Selanik vs. kalelerdeki müstahfızlık, dizdarlık görevleriyle çeşitli görevlerin ruus kayıt defteri parçası

Kale Defteri, Antalya Kalesi, Dizdarlık Tevcihi, Müstahfızlık

C. AS. 461/19221

3 Cemâziyelevvel 1103

Antalya Kalesi Dizdarı Hacı Cafer'in yolsuz hareketinden ref'i ile yerine ocak emekdarlarından 69 cemaatin çorbacısı Veli Ağa'nın tayini. (Yeniçeri Ağası Mustafa tarafından)

Antalya Kalesi, Dizdar Hacı Cafer Ağa

A.{DFE. d. 162

29 Cemâziyelâhir 1101

Sivas Eyaleti'ndeki kalelerin müstahfızlarına ait timarları gösterir icmal defteri sureti

Kale Defteri, Tımar, Müstahfızlık

AE. SMMD. IV. 40/4576

2 Muharrem 1099

Terk-i kale eden Antalya Kalesi Topçular Kethüdalığı'nın ve Siverek ve gayrideki gedik tımarın Derviş'e tevcihi hakkında Antalya kalesi Dizdarı Mehmed'in arzı. a.g.ttt

Antalya Kalesi, Dizdar Mehmed Ağa

AE. SMMD. IV. 4274

2 Muharrem 1099

Antalya'da bir Fransız tüccar gemisini Müslüman mahpus bulunduğu gerekçesiyle basıp, konsolosu döverek cebren 300 akçesini alan Antalya müsellemi, kale dizdarı ve subaşısından şikayeti havi Fransız Elçisi Markiz de Nuvantan'ın arzı

Antalya Kalesi

AE. SMMD. IV. 59/6959

2 Muharrem 1099

Ulufeciyan-ı yeminden Tekeli Osman Hasan'ın 1087 Masar, Recec, Reşen ve Lezez mevacibleri.

Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Tekeli Osman Hasan

MAD. d. 3241

10 Cemâziyelâhir 1097

Tekirdağı, Kocaeli, Bursa, İstanbul, İzmir, Lefkoşe, Nablus, Filibe, Haleb, Sığla, Selanik, Kırşehir, Sivas, Yanya, Edirne, Eğriboz, Kars, Kayseri, Mora, Delvine, Antalya, Erzurum, Antakya, Karaman, Konya, Hüdavendigar, Vidin, Sinob, Canik, Kastamonu, Ankara, Niğde, Samsun, Anteb, Varna, Kengiri, Malatya, Trabzon, Amasya, Sakız ve sair yerlerin muhafız, serasker, kadı, müfettiş, naib, gümrük emini ve mütesellimlerine, şıkk-ı evvel defterdarı kaymakamı Ali Efendi ve tezkire-i maliye kaymakamı Gaznevi Mahmud Efendi zamanlarında muhtelif mali hususata dair yazılan ahkamın suretlerini muhtevi ahkam-ı maliye defteri.

Maliyeden Müdevver Defter, Tımar, Vergi

MAD. d. 2947

11 Ramazan 1095

Amid, Sakız, İnebahtı, Ahyolu, Antalya, Ankara, İstanbul, Zağra-i Atik, Bursa, Edirne, Belgrad, Sofya, Kıbrıs, Manisa, Selanik ve sairenin beylerbeyi, muhassıl, muhafız pasa, mütesellim, kaymakam, dizdar, molla ve kadılarla mukataa emin, nazır ve voyvodalarına hitaben yazılan ve muhtelif hıdemat ve umur için lüzumlu malzeme ve mevad istirasını ve mevacib, ulufe tevziatını, mukataa ve rüsumat muamelatını muhtevi ahkam defteri.

Maliyeden Müdevver Defter, Tımar, Vergi, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip

İE. HAT. 3/326

5 Muharrem 1086

Antalya Dizdarlığı'nın ihsanı hakkında Mehmed Şatır tarafından verilmiş olan istida.

Dizdarlık Tevcihi

İE. AS. 18/1701

28 Ramazan 1078

Teke Sancağı'nın Antalya, Karahisar, İstanos ve Mükerrem Kömü nam nahiyelerinde timara mutasarrıf bulunan kale müstahfızlarından muharrerü'l-esami eşhasın vefatlarına mebni gedik ve vazifelerinin mezkurü'l-esami kesana tevcih ve ihsanıyla beratlarının itası hakkında Dizdar-ı Kale-i Antalya Cafer imzalı arz.

Tımar, Müstahfızlık, İstanos (Korkuteli)

İE. ŞKRT. 5/453

10 Şevval 1011

Antalya Kalesi müstahfızları ve bölükbaşılarının Kale Dizdarı Ömer Ağa'dan şikayatını havi Antalya Müfettiş ve Kadısı es-Seyyid İbrahim imzasıyla yazılı arz.

Antalya Kalesi, Müstahfızlık, Antalya Kalesi Dizdarı Ömer Ağa

İE. DH. 1/60

20 Zilhicce 960

Tekeli İbrahim'in ahvalinin yerinde teftiş olunmak üzere hapisten çıkarılıp Hamidili Sancağı Beyi İbrahim'e gönderilmesi ve teslim temessükü alınmasının tenbihi için Diyarbekir Beylerbeyi Ayas Paşa'ya yazılan ferman. g.tt

Kalebendlik

TT. d. 1082

860

Antalya, İstanos ve havalisi doğancı ve hisar erleri tımarlarını, cemaat ve yörüklerini havi tahrir defteri. y.tt

Tapu Tahrir Defteri, Tımar, İstanos (Korkuteli)

Sayfalar