Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

HAT. 1330/51889

29 Zilhicce 1251

Antalya kalesinin muhtac-ı tamir olmasına binaen müsade-i padişahi erzan buyurulması. a.g.y.tt.

Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

HAT. 1596/43

26 Ramazan 1251

Karaman Valisi Hacı Ali Paşa maiyetinde bulunan askerlerin tayinat masrafları için gereken akçenin gönderilmesi.

Antalya Muhasarası, Tayinat, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

D. PYM. d. 36012

1251

Galos, Varna, Baba, Midilli, Çandar, Nis, Antalya ve sair kalelerin yerli topçu Asâkir-i Muntazama-i Şahanesinin üç aylık maas ve aylıklarını gösterir defter. (3 adet eki var)

Piyade Mukabelesi Defteri, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Antalya Kalesi, Asâkir-i Muntazama-i Şahane

EV. d. 10145

1251

Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii ve Medresesi Vakfı muhasebesi

Evkaf Defteri, Hayır İşleri, Hacı Mehmed Ağa

HAT. 526/25853

29 Zilhicce 1250

Tekelizade maktul İbrahim Bey'in hemşiresinin mahiye kırk dört kuruş maaşına bir miktar zam olunmasının defterdar efendi takriri ile arzolunduğu. a.g.y.tt

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu İbrahim Bey

HAT. 756/35716

29 Zilhicce 1250

Antalya'ya müteveffa İbrahim Bey'in müteallakatından olup vefat eden Edakâr Kadın'ın münhal kalan maaşının İbrahim Bey'in ve müteveffiyenin kerimelerine tahsis ve müteallakatı merkumeden on üç neferin yevmiyelerine zam icrası hakkında. a.g.y.tt

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu İbrahim Bey, Edakâr Kadın

D. PYM. d. 35989

1250

Antalya Kalesi muhafazasındaki topçu neferatının yoklama defteri.

Piyade Mukabelesi Defteri, Antalya Kalesi, Müstahfızlık

EV. d. 9692

29 Zilhicce 1249

Hamidiye Evkafı'ndan Antalya'da Tekeli Hacı Mehmed Ağa'nın inşa eylediği cami, han, hamam, besatin ve dekakinin uhde sahiplerinden tahsil olunan muaccelat

Evkaf Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Hamidiye Evkafı, Hacı Mehmed Ağa

MAD. d. 10482

1 Muharrem 1249

Darbhane-i Amire ile Mukataat Hazinesi'nin ve Tersane-i Amire Hazinesi'nin çeşitli mesarifat umur ve muamelatına mütedair olan kayıdları ihtiva etmekte olan bu defterde, canib-i miri için mübayaasına irade-i seniyye taaluk buyrulan Afyon ve saire mahsulleri ile Tophane-i Amire lazimesi için İngiltere'den sipariş olunan çarhların bedellerine, Donanma-i Hümayun gemilerine kaplanan bakırların Darbhane'den teminine, asakirin Hassa-i Şahane Süvarisi alaylarıyla sair birliklere lüzumlu bulunan bargirlerin bahalarına, maktul Tekelioğlu'nun İstanbul'daki akraba ve taalukatının maaşlarına, Asakir-i Muntazama-i Şahane'ye tevzi kılınan feslere şayakların bedellerine, muhtelif mahallerde bulunan Asakir-i Mansure alaylarının mübayaa olunan muzıka takımlarıyla maytab baha ve mesarifat-ı müteferrikaları miktarlarına ve Tersane Hazinesi'nden tesviye edilen çeşitli kayık, maaş, mahiye ve tayinat ve mübayaat masraflarına aid aid hesabat ve kuyudatı mevcud bulunan kuyud-ı mesarifat defteri (Başmuhasebe Mühimmat Defteri)

Maliyeden Müdevver Defter, Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Sürgünü, Donanma, Nizam-ı Cedid, Asâkir-i Mansure, Asâkir-i Muntazama-i Şahane, Hassa-i Şahane Süvarisi, Tekelioğlu İbrahim Bey

HAT. 355/19923

29 Zilhicce 1248

Mukataat Hazinesi'nden verilen askerlerin masraf ve mahiyye bekayisinin, kalan tıbbi eczaların doktroların acele gönderilmesi Antalya Kal'ası'nın süratle tamiri için bir muhallefat parasından havalesi ve vezareti ref'olunan Aliş Paşa'nın Gelibolu'da ikameti. a.g.y.tt

Mısır ile Harp, Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı, Aliş Paşa

HAT. 363/20140

29 Zilhicce 1248

Antalya Muhafızı Yusuf Paşa'dan gelen mektup üzerine yazılacak cevapta müstahkem Antalya Kalesi'ne kapanıp döğüşmesi ve askerin gönderilmesinin vakte muhtac olduğu arzolunudukta münasip vechile yazılması. a.g.y.tt

Mısır ile Harp, Antalya Kalesi, Antalya Muhafızı Yusuf Paşa

HAT. 363/20150 A

29 Zilhicce 1248

Donanma maiyetinde Antalya iskelesine gelen yirmi bir kıt'a sefaindeki mevcut zahire ve mühimmatın defteri. a.g.y.tt

Mısır ile Harp, Donanma, Zahire

HAT. 365/20190

29 Zilhicce 1248

Aliş Paşa'nın Antalya'ya celbiyle vezirliği ref'olunup Bursa'da ikamet ettirilmediğinin Antalya'da bulunan Silistre Valisi Mehmed Paşa'ya yazılmasına ve... a.g.y.tt

Mısır ile Harp, Aliş Paşa, Silistre Valisi Mehmed Paşa

HAT. 577/28261

29 Zilhicce 1248

Tavaslı Osman Ağa'nın inşa ettiği kalyon ile Antalya'da inşa olunan goletin Tersane'ye irsali için muktezi bahriye efradının hemen gönderilmek üzere olduğu. a.g.y.tt

Gemi İnşaatı

HAT. 349/19784

11 Ramazan 1248

Mısır Serdarı İbrahim Paşa'nın İçel Sancağı'na tasallutundan Antalya'da taşdan otuz adet kule yaptırılması için iktiza eden masrafın ya canib-i miriden veya Mukaat Hazinesi bakayasından havale edilmesi ve sekiz on Çarha Topu ile bir topçu yüzbaşısı gönderilmesi hakkında.

Mısır ile Harp, Kavalalı İbrahim Paşa

HAT. 363/20140 A

25 Şaban 1248

Mısır Serdarı İbrahim Paşa berren ve bahren Antalya üzerine gideceğinden buna hacet kalmamak üzere askerinizle Konya'ya gelip bir kaç gün sonra gene avdetiniz lazım geldiği yazıldığı ve verilen cevapta ihtiyarlığı münasebetiyle karda kışta Konya'ya gidemiyeceği ve bayrama kadar müsaade verilmesi.

Mısır ile Harp, Kavalalı İbrahim Paşa

HAT. 363/20140 B

25 Şaban 1248

Konya'da bulunan Mısır Serdarı İbrahim Paşa sadrazamın bir mektubunu gönderip bu mektupta kendisinin Konya'ya davet edildiği ve Mısır'a tabiiyet edildiği halinde yerinde kalacaksın denildiği ve Antalya ahalisi harp taraftarı olmayıp harp ederseniz şehir haricinde ediniz dedikleri cihetle ne vechile hareket olunmasının bildirilmesi.

Mısır ile Harp, Kavalalı İbrahim Paşa

HAT. 363/20140 C

25 Şaban 1248

Konya'da bulunan Mısır Serdarı İbrahim'in Antalya ve civarını istila için hareket etmesinden evvel Konya'da esir bulunan sadrazama bir mektup yazdırıp maiyetiniz askeriyle Konya'ya gelip bir kaç gün avdet ve Mısır'a tabiiyet edilmesi ve ahalinin de harp etmek fikirleri olmadığı cihetle hareket edilmesinin bildirilmesi.

Mısır ile Harp, Kavalalı İbrahim Paşa

HAT. 363/20140 D

16 Şaban 1248

Külliyetli askerle İbrahim Paşa tarafınıza geleceği cihetle, maiyetinizdeki askeri alarak Konya'ya gelmeniz ve dört beş gün sonra gene Antalya'da muhassıl kalacağınız diye gelen mektubunua ihtiyarlıktan ve kıştan bahis ile bayram ertesi geleceğini beyan eylediği.

Mısır ile Harp, Kavalalı İbrahim Paşa

HAT. 363/20150 B

9 Cemâziyelevvel 1248

Terkemiş Voyvodası Arif Ağa çıkarmakta olduğu kalitanın bir kısmını Antalya'ya getirdiği ve bakiyesinin de doğrudan Konya'ya sevki için Alaiye sancağından da deve çıkarılması

Mısır ile Harp, Terkemiş Voyvodası Arif Ağa

HAT. 363/20150

5 Cemâziyelevvel 1248

Konya'ya sevkolunmak üzere donanma maiyetinde Antalya'ya gelen zahire ve barutların develerle nakline mübaşeret edilmişse de Alaiye'den deve sevki için tahrirat yazılması azrolundukda icabına göre cevap verilmesi.

Mısır ile Harp, Zahire

HAT. 364/20159 D

23 Rebiülâhir 1248

Sakız ve Rodos adalarına gidildikte Mısır donanmasının Antalya sularında gezdiği haber alınmakla Marmaris limanında bulunan Kaptan Paşa ile görüşülerek karadan Antalya'ya gidildiğine dair.

Mısır ile Harp, Donanma

HAT. 364/20159 E

21 Rebiülâhir 1248

Antalya Kalesi ve sevahilinin muhafızlığı ve donanmaya yardım memuriyeti ile Antalya'ya gelen Yusuf Paşa'nın bu memuriyetine teşekkürü.

Mısır ile Harp, Antalya Kalesi, Donanma

HAT. 375/20447

29 Zilhicce 1247

Antalya'ya memur Mirliva Haydar Paşa, livası askerine Terkemiş Voyvodası Arif Ağa'nın peksimet yetiştirmekte olması ve Antalya Kalesi'nin tamirinin arzolunduğu hakkında. a.g.y.tt

Mısır ile Harp, Tayinat, Peksimet, Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı, Terkemiş Voyvodası Arif Ağa

HAT. 574/28127 C

29 Zilhicce 1247

Antalya'da yapılan golet sefinesiyle diğer bir yerde inşaatı bitirilen kalyonun İstanbul'a getirilmesi. a.g.y.tt

Gemi İnşaatı

Sayfalar