Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

DH. MKT. 2099/115

14 Rebiülâhir 1316

Rum Patrikhanesi'nin Antalya Belediye Reisi Rıza Bey'in hizmetlerinden memnun olduğuna dair verdiği muhtıranın gönderildiği.

Rum Patrikhanesi, Antalya Belediyesi, Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

İ. TAL. 130/28

19 Ramazan 1315

Antalya Belediye Reisi eşraftan Dizdarzade Rıza Bey'e salise ve Mekteb-i İdadi-i Harbi-i Şahane Hüsn-i Hat Muallimi Halid Efendi'ye rabia rütbeleri tevcihi. (1315N-138)

Antalya Belediye Reisi Dizdarzade Ahmed Rıza Bey

DH. SAİD 49/213

29 Zilhicce 1314

Ali Şevket Bey; 1259 Antalya doğumlu, Dizdarzade Hasan (sehven Hüseyin yazılmış) Bey'in oğlu

Dizdarzade Ali Şevket Bey

BEO 492/36832

9 Rebiülâhir 1312

Antalya Mevlevihanesi arazi-i mevkufesinin üçyüzyedi senesi Aşar Mültezimi Mürdehay'in bakıyye-i zimmeti bulunan beşbin kuruşa mukabil, üç bab dükkanın kendi uhdesine ihalesi ferağ komisyonunca muamelesi icra edildiği halde, Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi uhdesine kaydı kararlaştırıldığından bahisle muhafaza-i hukuku hakkında mezkur Mevlevihane Şeyhi Hüsameddin Efendi'nin arzuhali. (Konya)

Antalya Belediyesi, Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

BEO 239/17866

1 Muharrem 1311

Memalik-i Ecnebiye ile Hıtta-ı Mısriye'de haricden gelen ve gerek dahilde bir mahalden diğer mahalle nakledilen hububattan rüsûm-ı mutadeden başka cinsi ve kıyemi nisbetinde duhule namıyle yüzde on derecesinde resm istifa olunmakta olduğundan bu usûlün Memâlik-i Şahanece kabulü hakkında Teke Sancağı Tahrirat Müdür-i esbakı Abdullah Sıdkı ve Antalya Sandık Emini Ömer Lütfü imzalarıyla varid layihanın buna müteferri' fıkrası suretinin irsali. ( Rusûmat; 17866)

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

BEO 239/17867

1 Muharrem 1311

Memalik-i Ecnebiye'de olduğu gibi Hıtta-i Mısriye limanlarına duhûl ve hamulelerini ihrac ile sefre alan sefainin avdetinde rüsum-ı mu'tadeden başka sefere resmi ahz ve istifasının ittihaz ve tatbilki menfaat-i hazineyi mucib olacağına dair Teke sancağı Tahrirat Müdür-i Esbakı Abdullah Sıdkı ve Antalya Rüsûmat Sandık Emini Ömer Lütfi imzalarıyla varid olan layihanın gönderildiği. (Bahriye, 17866)

Antalya Belediye Reisi Ömer Lütfi Efendi

Y. PRK. HH. 22/30

17 Rebiülevvel 1307

Tekelioğlu, Dağarcık, Kemhali ve Emir Yakup mezra ve çiftliklerinin evkaf-ı hümayuna ilhakı.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Hamidiye Evkafı

Y. PRK. HH. 22/23

11 Rebiülevvel 1307

Tekelioğlu emlakından alınıp evkaf-ı hümayuna ilhak olunan çiftliklerin icara verilmesi.

Tekelioğlu Muhallefatı

Y. MTV. 38/46

5 Şaban 1306

Teke Mutasarrıflığı'nın Antalya'daki yetim ve kimsesiz çocukların talim ve terbiyeden mahrum kalmamalarını temin için Tekelioğullarından zabtedilen ahşab bina ile arsanın ıslahhane yapılmak üzere bağışlanması talebi.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri

İ. DH. 1077/84472

13 Recep 1305

Antalya muhacirlerinden müteveffa Hacı Ömer Bey'in kerimesinden münhal olan maaşın oğullarıyla kızlarına tahsisi

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Dizdar Ömer Ağa

C. ML. 498/20247

29 Zilhicce 1300

Tekelioğlu alacaklarından ve bakayasından bir kasaba ve köylerinden matlub mebaliğin, sürgüne giden sabık ayan İdriszade İsmail Ağa defterine nazaran mikdarına dair defter. a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Sürgün, İdriszade İsmail Ağa

MAD. d. 257

29 Zilhicce 1300

Teke Livasındaki tımarlarla padişah haslarına ve Antalya Kalesi'nin muhafaza hizmetinde bulunanların haraçtan ve ispenç ile avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiyeden muaf ve müsellem olduklarına dair malumatı havi mufassal tımar defteridir. a.g.y.tt

Maliyeden Müdevver Defter, Vergi, Tımar, Müstahfızlık, Antalya Kalesi

EV. d. 21064

19 Rebiülâhir 1287

Bolu'da Şems Ahmed Paşa İmareti, Giresun'da Ahmed Ağa Camii Evkafı, Antalya'da Tekeli Mehmed Paşa Camii Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların hitabet, imamet ve sair cihetlerinin tahriri

Evkaf Defteri, Hayır İşleri

İ. MVL. 581/26064

9 Recep 1284

Selanik'te ikâmete memur Hacı Ömer Bey'den münhal maaşın oğluna itası.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu Ömer Ağa

MVL. 535/102

3 Safer 1284

Hurşid Bey ile Penbe Hanım'ın biraderleri muhacirinden müteveffa Ömer Bey'in Selanik Mal Sandığı'ndan tahsis olunup münhal olan maaşının kendilerine itası talebi. (13. İstida Defteri)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu Ömer Ağa, Hurşid Bey, Fatma Penbe Hanım

EV. d. 20213

5 Şaban 1283

Bursa ve havalisinde bulunan Çelebi Sultan Mehmed Han Evkafı, Sultan Orhan Gazi Evkafı, Sultan Osman Han Evkafı, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların ferağ ve intikalat rüsumatı ile imaret ve sair masraf muhasebesi.

Sayfalardan biri "Teke ve Hamid Sancakları dahilinde" diye başlıyor.

Evkaf Defteri, Hayır İşleri

MVL. 491/58

6 Cemâziyelevvel 1283

Kızkardeşi Hace Zübeyde'nin Selanik'te ikamete memur Tekelizade Hacı Ömer Bey'den mahlul maaşın kendisine verilmesi talebi. (4. İstida)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu Ömer Ağa, Zübeyde Hanım

MVL. 498/31

4 Safer 1283

Tekelizadelerden Hacı Mehmed Ağa'nın kızı Fatma Hanım'ın maaş talebi. (6. İstida)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Fatma Penbe Hanım

MVL. 496/22

3 Zilhicce 1282

Tekelioğlu ailesinden Ahmed'in atiyye talebi. (5. İstida)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi

MVL. 478/42

25 Rebiülâhir 1282

Tekelizade müteveffa Bekir Paşa hafidesi Penbe Hanım'ın maaşına zam talebi. (2. İstida)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Ebubekir Paşa, Fatma Penbe Hanım

EV. d. 33028

1282

Gazi Sultan Abdülhamit Han Vakfı mülhakatından Teke'de bulunan Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii, medresesi ve mektebi vakfının ferağ, intikal ve varidat tahsilatı miktarı.

Evkaf Defteri, Hayır İşleri, Hamidiye Evkafı, Hacı Mehmed Ağa

MVL. 451/116

2 Rebiülâhir 1281

Tekelizadelerden Cemile ve Ayşe'nin vefat eden Minnet Hanım'ın münhal maaşının kendilerine verilmesine dair arzuhali. (22. İstida)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi

MVL. 954/74

29 Cemâziyelâhir 1279

Selanik'te iskan ettirilen Antalya Mütesellimi Tekelioğlu Maktul Hacı Mehmed Bey'in ailesinden Nefise hanım'ın vefatı sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi. (15. Rumeli)

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Hacı Mehmed Ağa

A.}MKT.NZD. 398/28

10 Şaban 1278

Tophane-i Amire İhtiyat Alayı neferlerinden Hüseyin bin Ali'nin pederinden hile ile para alan Antalya Meclisi Azasından Hacı Ömer Ağa'nın biraderi Süleyman Efendi'nin mahallince muhakemesinin yapılarak paranın alınması, bu mümkün olmazsa Bâbıâli'ye gönderilmesi. Adı geçen kaymakama yazı yazılması.

Hacı Ömer Ağa, Süleyman Efendi

MVL. 387/78

18 Cemâziyelevvel 1278

Kadı Abdurrahman Paşa'nın hafidi Abdullah Rifat Bey'in kayrılması. (9. İstida)

Kadı Abdurrahman Paşa, Abdullah Rifat Bey

Sayfalar