Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

A.}MKT. 114/76

6 Rebiülâhir 1264

Antalya esbak Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın vefat eden kızı Atiyye Hanım'ın mahlul maaşının oğlu Ali ve kızı Ayşe'ye tahsisine dair Maliye Nazırına tezkire ve cevabi derkenarı.

Tekelioğlu Sürgünü, Hacı Mehmed Ağa, Atıyye Hanım

C. AS. 863/36948

29 Recep 1262

Rodos Kalesi Yerli Topcu Binbaşısı Ahmed vefat eylediğinden, yerine Rodos'da oturmak Antalya ve Alaiye Kaleleri kumandasına dahi bakmak üzere, Antalya Kalesi Binbasısı Hüseyin Ağa'nın tayini.

Antalya Kalesi, Rodos Kalesi

ML. VRD. TMT. d. 9683

1260

Antalya kazası Sımandır karyesi (Ulucak köyü) temettuat defteri

Vergi, Temettuat Defteri, Sımandır (Ulucak) Köyü

ML. VRD. TMT. d. 9729

1260

Antalya Mandırlar Çiftliği Temettuat Defteri

Vergi, Temettuat Defteri, Mandırlar Köyü

ML. MSF. d. 3057

21 Şevval 1257

Antalya Kalesi'ndeki yerli topçu zabitan ve neferatın bir aylık maaş ve mahiyye defteri.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

Maliye Nezareti Masarifat Defteri, Antalya Kalesi, Müstahfızlık, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Dizdarzade Hüseyin Bey

C. AS. 552/23134

29 Ramazan 1257

Antalya Kalesi'nde topçu yerli zabitan ve neferatının bir aylık maaşlarının dağıtıldığı.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

Antalya Kalesi, Müstahfızlık, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Dizdarzade Hüseyin Bey

ML. MSF. d. 1180

1256

Antalya Kalesi'nde bulunan topçu, zabitan ve neferatın maaş ve mahiyelerini havi defter.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 70 kuruş idi. Ramazan ayı maaşının da 100 kuruş olduğunu 1000 nolu evraktan öğreniyoruz.

Antalya Kalesi, Müstahfızlık, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Dizdarzade Hüseyin Bey

ML. MSF. d. 1356

1256

Antalya Kalesi'nde bulunan topçu zabitan ve neferatın maaş ve mahiye defteri.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

Antalya Kalesi, Müstahfızlık, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Dizdarzade Hüseyin Bey

NFS. d. 3205

1256

İkinci nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.

Nüfus Defteri, Dizdar Ali Ağa, Dizdarzade Hasan Bey, Dizdarzade Hüseyin Bey, Dizdarzade Mehmed Bey

C. AS. 1/12

29 Zilhicce 1255

Antalya Kalesi yerli topçu zabitan ve neferatının bir aylık maaslarının tesviyesi.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

Antalya Kalesi, Müstahfızlık, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Dizdarzade Hüseyin Bey

C. AS. 1/13

29 Zilhicce 1255

Antalya Kalesi yerli topçu zabitan ve neferatının saban maaslarının Teke Sancağı Muhassılı Hasan Paşa.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

Antalya Kalesi, Müstahfızlık, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Teke Muhassılı Hasan Paşa, Dizdarzade Hüseyin Bey

HAT. 1625/66

29 Zilhicce 1255

Antalya Kalesi'nde bulunan topların eskiyip kullanılmaz hale gelmesinden dolayı 14, 20 ve 24 çaplarında yeterli sayıda top ve topçu nefer gönderilmesi. a.g.y.tt

Antalya Kalesi, Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı, Silah ve Cephane

HAT. 1630/25-1

29 Zilhicce 1255

Antalya'nın Elmalı Mahallesi'nde bulunan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Mescidi'nin camie tahviliyle hitabet cihetinin Hafız Abdurrahman Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Hacı Mehmed Ağa

ML. MSF. d. 1000

1255

Antalya kalesi'nin korunması işinde görevli yerli topçu zabitan ve neferatının bir aylık maaş ve mahiye miktarını gösterir defter.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin Ramazan ayı maaşı 100 kuruş idi. Muharrem ayı maaşının da 70 kuruş olduğunu 1180 nolu evraktan öğreniyoruz.

Antalya Kalesi, Müstahfızlık, Maaş Tahsisi, Ulufe ve Mevacip, Dizdarzade Hüseyin Bey

HAT. 1618/57

29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi istihkâmlarının resimlerini arzetmek üzere İstanbul'a gelen Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa'nın padişahın huzuruna kabul edilmesi. a.g.y.tt

Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı, Vergi, Konya Feriki ve Teke ile Hamid Sancakları Muhassılı Necib Paşa

HAT. 312/18417

29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi ve Hüdavendigâr Topçu Bölüklerine ve Ankara Redif Taburu'na birer binbaşı tayinleri hakkında. a.g.y.tt

Antalya Kalesi

HAT. 312/18417 A

29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi'ne yeniden tertib olunan iki bölük topçulara İstanbul'dan bir Binbaşı tayini hakkında. Serasker Mehmed Said mühriyledir. a.g.y.tt.

Antalya Kalesi, Serasker Mehmed Said Paşa

HAT. 329/19069

29 Zilhicce 1254

Kırşehir Sancağı'ndan mürettep bir alayla Antalya Kalesi'ndeki yerli topçu zabitanın fes, elbise ve eşyalariyle, muktezi nişanların itası lüzumuna dair müsteşarın takririnin arz-ı atabe edilmek üzere takdim olunduğuna dair seraskerden tezkire. a.g.y.tt

Antalya Kalesi

HAT. 527/25899

24 Zilhicce 1254

Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa maiyyetindeki asakirin masarıfı için iki bin kese akçe itası ve Antalya kalesi ile Teke ve Hamid sancaklarına gönderilecek toplara dair hususlar

Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı, Rumeli Müşiri Zekeriya Paşa

HAT. 590/28996

29 Zilhicce 1253

Antalya Kalesi'nin etrafına kazılacak hendeklerin kazılmasından vazgeçilerek kalenin tamire muhtac olan mahallerinin tamir edilmes. a.g.y.tt

Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

C. AS. 247/10375

23 Rebiülevvel 1253

Selanik'te nöbetleşe bulunan birinci taburun altı aylık maaşıyla Lapçin bahası ve çeribaşı ve Selanik'de mukim Tekelioğulları'nın maaşları.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi

HAT. 1330/51889 A

29 Zilhicce 1252

Antalya Kalesi'nin tamire muhtaç olduğu. a.g.y.tt

Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

HAT. 1330/51889 B

29 Zilhicce 1252

Antalya kalesinin tamire muhtaç olması hasebiyle keşif ve muayenesiyle tamir ettirilmesi. a.g.y.tt

Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

C. ML. 76/3452

29 Rebiülâhir 1252

Selanik'te iskan edilmiş olan Tekeli oğlu müteallikatından Fatma Hatun'un vefatıyla mahlul olan maaşının mezburenin oğlunun oğlu Mustafa'ya tahsisi.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Fatma Penbe Hanım

HAT. 1321/51581

29 Zilhicce 1251

Antalya Muhafız-ı Sabıkı Yusuf Paşa'nın Sakız ve Çeşme kaleleri masarifi, tayinat bahası ve saireden deolayı hazineden alacağının tesviyesi. a.g.y.tt

Antalya Muhafızı Yusuf Paşa

Sayfalar