Atıyye Hanım

6 Rebiülâhir 1264

Antalya esbak Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın vefat eden kızı Atiyye Hanım'ın mahlul maaşının oğlu Ali ve kızı Ayşe'ye tahsisine dair Maliye Nazırına tezkire ve cevabi derkenarı.