Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

C. ML. 487/19846

29 Şevval 1237

Tekeli oğlu Mehmed Bey ile biraderi Mustafa ve avanesinin muhallefatının taksite rabtolunan bakayasından seksen beş bin küsur kuruş, esbak Mutasarrıf Rauf Paşa tarafından tahsil olunup üst tarafının hala bataet yüzünden tahsil olunamadığına dair gelen ilamdan hülasa. g.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Mısırlı Mustafa

C. ML. 485/19800

29 Şaban 1237

Tekelioğlu muhallefatı iki taksit akçesinden Antalya ahalisinden tahsil olunup gönderilen meblağın müfredatını havi defter. g.tt

Tekelioğlu Muhallefatı

C. DH. 257/12847

29 Muharrem 1237

Mısır Valisi Hacı Mehmed Paşa'nın oğlu İskender Bey Mısır'dan gemi ile Antalya'ya ve oradan kara yoluyla İstanbul'a geleceğinden konaklarda hürmet ve riayet ve muhataralı yerlerde cebeli terfik edilmesi hakkında yol üzerinde bulunan bazı kazalara. g.tt

Mısır, Kavalalı Mehmed Ali Paşa

HAT. 337/19293 C

5 Ramazan 1236

Antalya'dan Rodos'a gelen üç yüz nefer askerin Rodos Kalesi'ne memur edilmeleri hakkında.

Askeri Harekat, Rodos Kalesi

EV. HMH. d. 8657

23 Rebiülevvel 1236

Sultan Abdülhamid Han Evkafı mülhakatından Antalya'da Hacı Mehmed Camii, Medrese, Kütüphane, vazaif vesaire masarifatı ve Vakıf musakkafat icaresi muhasebesi

Evkaf Haremeyn Muhasebeciliği Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Hamidiye Evkafı, Hacı Mehmed Ağa

HAT. 1224/47833

29 Zilhicce 1235

Teke sancağı mütesellimi Hacı Mehmed Ağa ile kardeşleri maktul İbrahim'in kız ve erkek çocuklarının mikdarı ve isimlerini havidir.

Tekelioğlu Sürgünü, Hacı Mehmed Ağa, Tekelizade Bekir Bey, Tekelioğlu İbrahim Bey, Tekelizade Adile Hanım, Edakâr Kadın, Kâmile Hanım

HAT. 1224/47833 B

29 Zilhicce 1235

Defterdardan Sadaret'e yazılan tezkire olup sual olunan Emin Ağa'nın Ahmed'i namındaki şahsın Tekelioğlu müteallikatından olmadığı hakkındadır.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Selanik Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa

C. ML. 268/10964

29 Recep 1235

Maktul Tekelioğlu müteallikatından Selanik'te oturtulanların maaşlarının suret-i tesviyesine dair.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu İbrahim Bey

HAT. 1224/47833 A

29 Recep 1235

Selanik Valisi Selim Sırrı Paşa'nın Kapı Kethüdası Esat Efendi'den Sadaret'e yazılan ariza olup Tekelioğlu müteallikatından Selanik'e nefyedilenlerin isimlerini havi bir defter ihracı ricasına dairdir.

Tekelioğlu Sürgünü, Selanik Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa

EV. HMH. d. 8614

1 Muharrem 1235

İstanbul'da Sultan Abdülhamid Han Evkafı mülhakatından Antalya'da Teke mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii, Medrese ve Kütübhane Evkafı mahsulat, iradat ve vazaif defteri sureti.

Evkaf Haremeyn Muhasebeciliği Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Hamidiye Evkafı

D. BŞB. d. 26527

3 Şevval 1234

Tekeli müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın canib-i mirî için tahsili ferman olunan bütün bakaya, zimemat, emlak ve sairesinin taksit defteri.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa

C. ML. 128/5614

3 Ramazan 1234

Selanik'te ve İstanbul'da ikamet eden Tekeli oğullarına bir senelik tahsisatının verilmesi.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi

C. DH. 348/17372

25 Recep 1234

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in Selanik ve İstanbul'da ikamet ettirilecek akraba ve taallukatından

Tekelioğlu Sürgünü, Sürgünden Dönüş, Tekelioğlu İbrahim Bey, Tekelizade Bekir Bey, Tekelizade Himmet Ağa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1541/16-1

10 Cemâziyelevvel 1233

Şehremini Hayrullah Efendi marifetiyle tamir olunan ebniye-i hümayun masraflarının Darphane tarafından zabt olunan Tekelioğlu muhallefatı emvalinden borç alınmak şartıyla ödenmesi.

Tekelioğlu Muhallefatı

MŞH. ŞSC. d. 1149-2

1233

Antalya 2 nolu Şeriye Sicili

Şeriye Sicili

HAT. 278/16406

29 Zilhicce 1232

Vüzeranın ahaliye mezalimden çekinmeleri hakkında fermanlara, Karaman Valisi Abdullah Paşa ile Bozok Sancağı Mutasarrıfı Salih Paşa, Beyşehri Mutasarrıfı Osman Paşa, Ankara ve Kangırı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa ve Niğde Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa'dan gelen cevabların takdimine dair. a.g.y.tt

Karaman Valisi Abdullah Paşa, Bozok Sancağı Mutasarrıfı Salih Paşa, Beyşehri Mutasarrıfı Osman Paşa, Ankara ve Kangırı Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa, Niğde Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa

C. ADL. 64/3870

7 Cemâziyelevvel 1232

Teke Sancağı'nda Kaş, Kalkan ve sair kazalar ahalisi kadı ve naib görmeyip gayetle vahşi oldukları cihetle hükkamın bunlarla imtizacı imkansız olmakla beraber ba-emr-i ali ahiren niyabete tayin olunan Kara Hafız Efendizade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi ahali ile güzel geçinmeğe çalışmakta olmasıyla şayeste-i taltif olduğuna dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Derviş Paşa tahriratından hulasa.

Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa, Kara Hafız Efendizade es-Seyyid Mehmed Emin Efendi

D. BŞB. d. 26520

3 Safer 1232

Bütün emlak ve emvali canib-i mirîce zabtolunan Tekelioğlu emlakının muaccelatı ve zimematından yapılan tahsilatın defteri.

Başbakı Kulu Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı

C. ML. 192/7927

18 Muharrem 1232

Mirice zabtına ferman sadır olan Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatına dair Alaiye Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa'ya hüküm.

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa

HH. d. 24958

1232

Teke sabık mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın Antalya'daki vakfına ait binaların miktar ve masarıfatını havi defter

Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Hacı Mehmed Ağa

C. ML. 192/7950

29 Zilhicce 1231

Teke ve Hamid Sancakları Vezir Mehmed Derviş Paşa'ya tevcih edildiğinden maktul Tekelioğlu'nun ve amcası Mısırlı Mustafa'nın emlakının satılarak parasının İstanbul'a gönderilmesi. g.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Mısırlı Mustafa, Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa

C. ML. 243/10114

26 Zilhicce 1231

Maktul Tekeli oğlunun zaptolunan emlakinden Burdur'daki bir arsa ile bir bağın müzayede suretiyle satıldığına dair.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey

D. BŞB. d. 26519

27 Şevval 1231

Tekelioğulları'nın Canib-i Mirîye olan borçlarının tahsil olunan ve olunmayanları ile Teke Sancağı ve civarında Canib-i Miriye borcu olan cemaat ve şahısların borç mikdarlarını gösterir defter.

Başbakı Kulu Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı

C. ML. 290/11875

29 Şaban 1231

Tekelioğlu muhallefatından gelecek akçelerin yarı yarıya tersane ve darphane cizyelerine verilmesi mukarrer olmakla, bu defa gelen yirmi bir bin yedi yüz yirmi kuruşun ol vechile taksim olunması. g.tt

Tekelioğlu Muhallefatı

C. ZB. 38/1897

23 Recep 1231

Kadı Paşa zamanından beri Yıldıran kazasında ayan olan Aladağlı Mustafa Ağa'nın oğlu Dede Ağa'nın Çavuşzade Mustafa Ağa ve ailesi hakkındaki mezalim ve taadiyatına mebni huzurda mürafaalarının icrası.

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Kadı Abdurrahman Paşa

Sayfalar