Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

C. DRB. 31/1513

22 Rebiülevvel 1230

Mizan-ı harir, mancılık ve kirpas damgası resmi ve Teke Livası aba mukataalar mahlul hissesi Darphane'den zabtedilmekle bir seneliğinin Teke Mutasarrıfı Vezir Mehmed Vahid Paşa uhdesine ihalesi.

Tımar, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 743/35152

9 Rebiülevvel 1230

Mısır'dan aldığı bazı havadisi mübeyyin Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

Mısır, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. ML. 598/24663

6 Rebiülevvel 1230

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatına, Teke Mütesellimi Mehmed Ağa'nın nüfuzuyla müdahale eden Manavgat ayanı İbrahim'in men'i. (Alaiye mutasarrıfına)

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Tuğayoğlu İbrahim Ağa, Alaiye Mutasarrıfı İçilli Zeynelabidin Paşa

C. ML. 340/13973

29 Safer 1230

Teke eski mütesellimi Mehmed'in, Tekelioğlu İbrahim'in ve amcası Mustafa ve karısının zaptolunan eşyası müfredatını havi.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Tekelioğlu İbrahim Bey, Mısırlı Mustafa

C. ADL. 49/2956

20 Safer 1230

Teke Sancağı'nı Hacı Osmanoğulları'nın istilaları yüzünden kırk seneden beri mezkur sancağa merbut kazalara tayin olunan kadı ve naiblerin üç ay icra-yı hükumet edemedikleri ve merkumların şer'i ve örfi idareyi kendilerine hasretmeleri yüzünden mahlul olan ilmiye cihetleri para ile alınıp satılmasından dolayı ulema ve talebeye inkıraz gelmiş ve cami ve mescitler kapanmağa yüz tutmuş olduğundan bundan böyle merkumların tecavüzlerinin men'i ve mahkemelerde şeriat ahkamının tamamen icrası esbabının istihsali, imamet ve hitabet mahlulatının müstahiklerine tevcihi ve müteferruatı hakkında Teke ve Hamit sancakları Mutasarrıfı Seyyid Mehmed Vahid Paşa ile umum kadı ve naiblere ve saireye hitaben yazılan hüküm. g.tt

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1224/47832

7 Safer 1230

Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vahid Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup emrolunduğu üzere Tekelioğlu'nun katibi Hüseyin'in idam olunarak başının gönderildiği ve zevcesine aid eşyanın iade edildiği hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Kâtip Hüseyin, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1225/47862

7 Safer 1230

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa'dan Rikab Kaymakamı'na gelen kaime olup Teke'ye tagallüb eden Hacı Osmanoğulları kırk seneden beri umur-ı şeriyye ve mülkiyeyi berbad ettiklerinden memleketin kanun ve şeriat dahilinde idaresi için bir ferman gönderilmesi ricasına dairdir.

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1225/47863

5 Safer 1230

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu'nun Antalya'ya sürdüğü eşhasın bedestana vaz ettikleri kaba saba eşyaları sahibi zuhur ettikçe verilip bir kısmı kaldığından bunların namına satılmasına müsaade olunması hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. ML. 381/15646

29 Muharrem 1230

Maktul Tekelioğlu muhallefatı Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa marifetiyle miriden zaptolunurken hâlâ mahbus olan katiplerden Hüseyin ile karısına ait bazı giyim eşyaları da beraber alınmış olunduğundan iade edilmesi.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Kâtip Hüseyin

C. AS. 6/234

27 Muharrem 1230

Teke Seraskeri Kaptan Paşa'nın Antalya sahrasına vürudunda ordu için olan masarıfın verilmesi.

Askeri Harekat, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

C. ML. 637/26191

19 Muharrem 1230

Tekelioğlu muhallefatından mahallinde eshabına verilecek ve satılacak eşyadan maada otuz sandık içinde İstanbul'a gönderilen eşya hakkında takrir.

Tekelioğlu Muhallefatı

C. ML. 458/18593

13 Muharrem 1230

Vefat edip muhallefatı mirice zabtolunan Kadı Abdurrahman Paşa'nın zimematından Konya Şehir Kethüdası zimmetinde olup bittahsil gönderilen mebaliğden noksan çıkan mikdarın, cüz'i olduğu için affedildiğine dair Karaman Valisi Vezir Abdullah Paşa'ya yazılan hüküm.

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Konya, Kadı Abdurrahman Paşa, Karaman Valisi Abdullah Paşa

A.{DFE. d. 438

5 Muharrem 1230

Antalya Kalesi'nin zabitan ve neferatına ait gedik timarlarının cebe defteridir.

Tımar, Cebe Defteri

KK. d. 2457

1230

Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın çiftlikleri (Muhallefat, Beytülmal)

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa

D. BŞM. d. 8159

29 Zilhicce 1229

Teke Sancağı'nda mahlul timarlarla Antalya kalesi müstahfızlarına mahsus timarların hasılatını gösterir defter. a.g.tt

Başmuhasebe Defteri, Tımar, Müstahfızlık

D. BŞM. d. 8164

29 Zilhicce 1229

Tekelioğulları'nın miri tarafından zabtolunan Antalya ve sair yerlerdeki emlak, akar, çiftlikler ve sair emvalinin müfredatını gösterir defter. a.g.tt

Başmuhasebe Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı

D. BŞM. MHF. d. 13237

29 Zilhicce 1229

Tekelioğullarının Antalya ve sair yerlerde mevcut olup devletçe zabt olunan muhallefatını havi defter. a.g.tt

Başmuhasebe Muhallefat Halifeliği Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı

D. BŞM. MHF. d. 13239

29 Zilhicce 1229

Tekelioğullarının alacaklarını ve bakayalarını gösterir defter. a.g.tt

Başmuhasebe Muhallefat Halifeliği Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı

HAT. 1224/47823 J

29 Zilhicce 1229

Tarsus Livası Mukataası, Cebbarzade Süleyman Bey mahlulünden Adana Valisi Mustafa Paşa'ya ihale olunmuş ise de Terkemiş Mukataası'nın henüz kimseye verilmediği hakkındadır. a.g.y.tt

Tımar, Tarsus Mukataası, Terkemiş Mukataası, Cebbarzade Süleyman Bey, Adana Valisi Mustafa Paşa

HAT. 1224/47828

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu İbrahim'in nukudunu gösterir Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın gönderdiği defterdir. a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47828 A

29 Zilhicce 1229

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in konağından çıkıp gemi ile Dersaadet'e gönderilen kurşun ve sair eşyanın mikdarını gösterir. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Silah ve Cephane, Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47834 F

29 Zilhicce 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim'den Abdurrahman ve İbrahim Efendi namında iki adamı ile arzuhal gelmiş ise de itibar olunmayıp halka hitaben asiyi terketmeleri hakkında kağıd gönderdiği ve her gün içeriden dışarıya çıkanlar çoğaldığı hakkındadır. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Elçileri, Tekelioğlu Maiyeti, Tekelioğlu İbrahim Bey, Abdurrahman Efendi, İbrahim Efendi, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47834 H

29 Zilhicce 1229

Antalya ordusu için zahire tertib olunan mahallerden tahsil olunamayıp bakaya kalan mikdarı gösterir. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Zahire

HAT. 1224/47837

29 Zilhicce 1229

Tekeli İbrahim'in sonradan zuhur eden nukudunun cins ve mikdarını gösterir.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey

HAT. 1224/47837 A

29 Zilhicce 1229

Teke mütesellimi Mehmed Ağa'nın kızı Zübeyde Hanım'a ait olup Antalya'da emaneten bedestana konan eşyanın defteridir.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Zübeyde Hanım

Sayfalar