Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

HAT. 1224/47843

1 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup askeri tamamladığı ve Antalya'nın zabt-ı kuvve-i karibeye geldiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

C. BH. 108/5232

24 Cemâziyelevvel 1229

Teke gailesi yüzünden tahsil edilemeyen on bin kuruş kalyoncu bedeliyesinin tahsil ve irsali.

Vergi, Donanma Kalyonları Vergisi

HAT. 1224/47830 A

6 Cemâziyelevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Antalya işinin uzaması kış mevsimi olması ve muhasaraya kafi asker bulunmaması ve maiyetine memur edilen askerden bir kısmının gelmemiş olduğundan kaynaklandığı hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47830 D

6 Cemâziyelevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Aydın muhassılı Kara Osmanzade'ye ve ona bağlı kazalar ağalarına gelmeleri için buyruldu yazılalı bir ay olduğu halde şimdi ilam gönderip itizar etmekde oldukları hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47830 F

3 Cemâziyelevvel 1229

Şeyhlü kazasından Kaptan Paşa'ya gelen ilam olup Şeyhlü ayanı Abdülkadir Ağa iki yüz neferle Antalya ordusuna davet edilmiş ise de Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa'yı istikbale gittiğinden geldiğinde oraya hareket edeceği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Şeyhlü, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa

HAT. 1224/47830 B

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Tekeli İrahim'in ele geçirilmesi için tertibat alındığı ve maiyyetinde olan sergerdeler birer birer gelip dehalet etmekde oldukları ve bahar gelince yürüyüş edileceği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47830 C

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup orduyu tensik ve tabyalar inşa ve donanmadan toplar çıkarıp yerleştirerek muhasarayı itmam ettiği ve gelecek asker tamam olunca yürüyüş olunacağı hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47830 E

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'nın muhasarası ancak şimdi itmam edildiği ve tedbirsiz hareketten bir fayda olmadığı ve Tekeli'nin mutlaka ele geçeceği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47830

16 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'nın zabtının teehür etmesi kış münasebetiyle hakkıyla harbedilemediği ve mevcud asker süvari olup kale zabtı için piyade askere ihtiyaç olduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 47825 A

21 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup Pavli kazası ayanının kendiliğinden gelip iltica etmesi üzerine affedilerek alıkonulduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 47825 B

21 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Nüzül Emini için verilen on bin kuruş üzerine Sadrazamın otuz bin kuruş ilave etmesine teşekkürü havidir.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 522/25507

21 Rebiülevvel 1229

Vezareti ref'olunan Karaman Valisi Ali Paşa'nın İstanos'da miriden zabtolunan bir kısım eşyasının civardan küçük bir limandan bir fırkateyne alındığı. (Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed paşa mührü ile)

İstanos (Korkuteli), Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823 B

14 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup maiyyetine memur edilen askerler vürud ettiği gibi yürüyüş ile Antalya'yı zabtedeceği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823 C

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup kış günü harekat-ı askeriye müşkül olduğundan muhasara ile meşgul olarak bir tarafdan da Tekeli'ye tarafdar olan ahalinin bu tarafa celbine çalışmakda olduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823 D

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tarsus Mütesellimi Habib Bey'in askere ve gemilere yardımı olduğu ve Tarsus Mütesellimliği için Adana Valisi Mustafa Paşa kendisinden çok para aldığı ve yapmadığı cihetle ona tevcihine çalışılması hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Donanma, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Tarsus Mütesellimi Habib Bey, Adana Valisi Mustafa Paşa

HAT. 1224/47823 E

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Sığla, Kuşadası, Kıbrıs ve sair yerlerden askerin iaşesi için tertip edilen zahirenin evrakını aldığı hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Zahire, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823 F

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Anadolu askerinden başka iki bin Evlad-ı Fatihan ve bin Hasköy havalisi askeri maiyettine tayin olunmasından memnun kaldığı hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Evlad-ı Fatihan Askeri, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823 I

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup müddeti hitam bulmakda olan Terkemiş Mukataası'nın zahire işini temin için sabık bedeli ile kendisine verilmesi hakkındadır.

Zahire, Terkemiş Mukataası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823 G

24 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup kışın şiddetinden Antalya'ya zahire eriştirmenin müşkülleştiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Zahire, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823 H

24 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Selanik'ten maiyyetine tayin olunan Evlad-ı Fatihan askeri ile İnöz'den gönderilecek Hasköy askerinin doğruca Anadolu sahillerine çıkıp Antalya'ya berren gelmeleri hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Selanik, Evlad-ı Fatihan Askeri

HAT. 1224/47824 A

18 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Tekeli İbrahim'in üzerine tayin edilen Karaman Valisi Ali Paşa bir iş göremediğinden vezareti refolunarak bu işin kendisine verildiği hakkındaki emri aldığına dairdir.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Hacı Ali Paşa'nın Sürgünü, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47826

7 Safer 1229

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in nukud ve eşyasını zabt ve tahrire memur Vahid Efendi tarafından gönderilen kaime olup malı olduğu tahmin edilen yerleri mühürlediği ve evvelce alınıp donanmada hıfzolunan para ve eşyayı teslim aldığı ve parayı göndermekde olduğu hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1224/47834 E

5 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın gönderdiği kaime olup Antalya önündeki askere muktezi zahirenin etrafdan ne suretle celbedilmekde olduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Zahire, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

C. ZB. 54/2669

30 Muharrem 1229

Tekelioğlu üzerine memur Kaptan-ı Derya Vezir Hüsrev Mehmed Paşa'nın maiyetine İzmir havalisi ile Eğriboz Sancağı kazalarından mürettep bin nefer sekban neferatının bir an evvel gönderilmesi hakkında Eğriboz Muhafızı Ebubekir Paşa ile İzmir voyvodası ve saireye hüküm. g.tt

Antalya Muhasarası, Eğriboz Sancağı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, İzmir Voyvodası Kâtipzade Hacı Mehmed Bey, Eğriboz Muhafızı Ebubekir Paşa

C. AS. 1072/47209

29 Muharrem 1229

Teke maslahatının tesviyesine memur Kaptan-ı Derya Vezir Hüsrev Mehmed Paşa maiyetinde istihdam olunmak üzere Evlad-ı Fatihan taifesinden iki bin nefer güzide piyade askeri yazılıp müşarünileyh maiyetine gönderilmesine ve teferruatına dair Selanik Sancağı Mutasarrıfı Ebubekir Paşa ile sairlerine hüküm.

Antalya Muhasarası, Evlad-ı Fatihan Askeri, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Selanik Mutasarrıfı Ebubekir Paşa

Sayfalar