Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

HAT. 1225/47861 A

1 Safer 1228

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'den gelen kaime olup Antalya kalesini bahren muhasara için tertib olunan gemiler bir iki defa yola çıkmışlar ise de muhalefet-i havadan avdete mecbur oldukları ve hava müsaade edince yeniden gönderilecekleri hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Donanma, Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey

C. ZB. 80/3983

30 Muharrem 1228

Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'in oğlu İbrahim'in hayyen veya meyyiten derdestine memur Karaman Valisi ve Teke Sancağı Mutasarrıfı Hacı Ali Paşa maiyetine, Suğla Mütesellimi İlyas Ağa tarafından ve sair mahallerden külliyetli asker gönderilmesi. g.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1224/47831

18 Muharrem 1228

Karaman Valisi ve Teke Mutasarrıfı Ali Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'yı muhasara ettiği fakat donanma gemilerinden kaleye bir top bile atmadıkları ve müretteb asakirden pek az kimseler geldiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Donanma, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 972/41408 G

9 Muharrem 1228

Müteveffa pederlerinin Teke Sancağı mülhakatında mutasarrıf olduğu maaş gedik zeametin kendilerine tevcihi hakkında müteveffanın oğulları tarafından verilip, orduya gönderilen arzuhal üzerine tetkikatı bilicra istenilen timar gedikli olmamakla alaybeğinin arz ve sancaklısının mahzarına muhtaç olduğu anlaşılarak evrakın iade edildiği.

Tımar

HAT. 1224/47834

3 Muharrem 1228

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen ariza olup Antalya'nın muhasarası için Karaman Valisi Ali Paşa'nın istediği gemilere şedid buyruldular göndermiş ise de fırtınalar sebebiyle gidilemediği ve tekrar emirler verildiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Donanma, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

A.{DVNSMHM. 235

1228

235 Numaralı Mühimme Defteri'nden

Mühimme Defteri

C. DH. 99/4943

29 Zilhicce 1227

Tekeli oğlu İbrahim'in sığındığı Antalya Kalesi'nin zapt ve teshiri ve merkumun izalesi hakkındaki emrin alındığı. a.g.y.tt

Not: Tarih yanlış tahmin edilmiş. Bu evrak 1255 senesine aid olamayacağı için 1227 senesine kaydedilmiştir.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey

HAT. 1264/48952

29 Zilhicce 1227

Çerkes kabailini hükumete bağlamak için Anapa'ya muktedir bir vezir tayini ve vezire kafi miktarda maaş tahsis ve Rusya'dan gelen zahire gemilerinin yarı hamulesi İstanbul'da alıkonulup yarısının müruruna müsaade edilmesi ve Karaman valisi Ali Paşa'nın Antalya'yı muhasara için istediği gemiler hakkında telhis. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Donanma, Zahire, Muhacirler, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1301/50642

29 Zilhicce 1227

Kaptan Paşa Akdeniz'e çıkacağından memuriyet fermanı verilmesi mutad olduğu fakat Tekelioğlu'nun ona ilticası melhuz olduğundan bu maddenin de fermana yazılacağı. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Donanma, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1350/52746

29 Zilhicce 1227

Karaman Valisi Ali Paşa, Tekelioğlu üzerine kethüdası Derviş Mehmed Paşa'yı gönderdiği ve kendisinin hareket etmesi için cevap yazılacağı. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa

HAT. 1350/52747

29 Zilhicce 1227

Korvet gemilerinin Antalya'yı muhasara ettikleri, Karaman valisinin top ve cephanesi bulunmadığı Kapdan Paşa'ya bildirilmiş olmakla ne cins mühimmat istediklerinin Ali Paşa'dan sorulacağı. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Donanma, Silah ve Cephane, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1350/52749

29 Zilhicce 1227

Donanma başbuğunun iş'arı üzerine Antalya'ya memur olan Karaman Valisi Ali Paşa'ya gönderilecek mühimmat ve topçular gönderilmekde iken Ali Paşa'dan tahrirat gelerek Türkmenlerin hiyaneti üzerine ordusunun geri çekilmeğe mecbur olduğu, asker ve zahir istediği. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Türkmenler, Zahire, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1350/52751

29 Zilhicce 1227

Teke maslahatı için Karaman Valisi Ali Paşa ile ne surette muhabere etmekde olduğu, maiyetine askerlerin bazısının gelmediği, kış gelmeden önce zahire ve mühimmat yetiştirilmesi v.s. hakkında Kaptan Paşa'dan tahrirat.

Antalya Muhasarası, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47831 B

27 Zilhicce 1227

Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim ile Çeltiközü'nde edilen harbden sonra giderek Antalya Kalesi'ne kapandığı ve etraf kazalar kamilen hükümete muti olduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Antalya Kalesi, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 649/31763 B

27 Zilkâde 1227

Babasının muhallefatı ve mukataat için beş bin keseye rabıta verildiği takdirde peşinatı irsal ve mukataattan vaki zimemat da tahsil ve emlaki satarak ceste ceste teslim edeceğinden ve muhassılları Karaman Valisi Ali Paşa'nın fukaraya olan mezaliminden bahsile talebi atıfeti havi sabık Teke Muhassılı Hacı Mehmed'in oğlu İbrahim tarafından Sadaret kaymakamlığına.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Elçileri, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 649/31763 C

27 Zilkâde 1227

Teke Sancağının muhassılllık suretiyle Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'ya tevcihi ahali ve hanedanının perişanlığını mucib olacağından, gerek babasının muhallefatı ve gerek mukataat için beş bin keseye rabıta verildiğini mübeyyin sabık Mütesellim Hacı Mehmed Ağa'nın oğlu İbrahim Ağa tarafından Sadaret'e.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Elçileri, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1225/47861 B

25 Zilkâde 1227

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'in Kaptan Paşa'ya gönderdiği kaime olup Rodos'ta yapılmakta olan fırkateynin teçhizatı ile uğraşılmakda olduğu ve Antalya üzerine gönderilen gemiler fırtınadan avdet eyledikleri hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Donanma, Gemi İnşaatı, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey

HAT. 534/26281

25 Zilkâde 1227

İzvornik Sancağı'nda kain Gradačac Kalesi'nin müstahfızlık tımarlarının müstahakkına tevzii için lazım gelen beratların ısdar ve irsal olunduğuna dair Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e

Sadrazam Hurşid Paşa

HAT. 1224/47831 A

21 Zilkâde 1227

Karaman Valisi Ali Paşa'dan gelen kaime olup mevcud maiyyeti olan asker ile Tekelioğlu İbrahim'in üzerine giderek vaki olan harbde mağlum edip sergerdelerinden on beş kişinin kesik başlarını gönderdiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1225/47861 C

21 Zilkâde 1227

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'in Kaptan Paşa'ya gönderdiği kaime olup Rodos'ta inşa edilen fırkateyn teçhizatı ve donatılması ile uğraşılmakta olduğu ve Antalya üzerine memur olan gemilere İstanbul'dan gelen zahire tevdi edildiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Donanma, Gemi İnşaatı, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey

HAT. 1224/47832 B

17 Zilkâde 1227

Hamid mutasarrıfı Mustafa Paşa'dan gelen kaime olup Teke maslahatı için tayin olunan Karaman Valisi Ali Paşa Isparta'ya gelerek istikbal ettiği ve her veçhile yardım ve muavenet edeceği hakkındadır.

Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

C. DH. 103/5118

6 Zilkâde 1227

Teke mütesellimi tarafından öldürülen Kadı Abdurrahman Paşa'nın emlak ve arazisi Manavgat Kazası ayanı Tuğay Oğlu İbrahim Ağa'ya verilmiş ve İbrahim Ağa da vefat etmiş olduğundan bütün malının mirice zabtedilmesi.

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Kadı Abdurrahman Paşa, Hacı Mehmed Ağa, Tuğayoğlu İbrahim Ağa

HAT. 1224/47836

5 Zilkâde 1227

Sadrazam Hurşid Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim tarafından orduya gönderilen adamın iki tatara terfikan Dersaadet'e gönderildiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Elçileri, Tekelioğlu İbrahim Bey, Sadrazam Hurşid Paşa

HAT. 1519/33

27 Şevval 1227

Konya'da maktulen fevtolan Çandarlıoğlu'nun muhallefatının tahrir edildiği, muhallefattan Mevlevi dervişlerine tahsis edilen kısmın kabul edilmediği, bu emvalin memleket masrafına tahsis kılındığı hususlarına dair Karaman Valisi Ali Paşa'nın tahriratı.

Muhallefat ve Tereke, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 495/24293

19 Şevval 1227

İdam ve izalesine irade sadır olan Bayburdlu nam şaki ve avanesinin izale-i vücuduna gayret ve Adana ve Tarsus mütesellimleriyle sahib-i mukataa Cebbarzade Süleyman Bey'e yazılmış ise de şakilerin haklarından gelinemeyerek firar eylediklerine ve keyfiyet Adana Valisi Mustafa Paşa'ya yazıldığına dair. Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'dan.

Cebbarzade Süleyman Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

Sayfalar