Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

HAT. 1224/47834 G

18 Muharrem 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya önünde gün gün metris muharebeleri edilmekte olduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 722/34398

12 Muharrem 1229

Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'in oğlu İbrahim'in tuğyan etmesine mebni tenkili için Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1224/47834 B

6 Muharrem 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya önündeki asker iş görecek vaziyette olmadığından yeni asker tedariki hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47834 C

6 Muharrem 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup sabık Karaman Valisi Ali Paşa'nın azli bazı tarafdarlarına güç geldiğinden yörükleri tahrik ederek ifsad ettikleri ve terbiye için üzerlerine memurlar gönderdiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Hacı Ali Paşa'nın Sürgünü, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47834 D

6 Muharrem 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Aydın Muhassılı Kara Osmanzade Mehmed Ağa'nın gönderdiği iki yüz elli nefer Alaiye Mutasarrıfı Zeynelabidin Paşa maiyyetine verildiği ve diğer memur olanların irsaline inayet olunması hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Alaiye Mutasarrıfı İçilli Zeynelabidin Paşa

C. DH. 47/2307

29 Zilhicce 1228

Antalya Kalesi Dizdarı Tekeli oğlunun tenkiline memur Kaptan-ı Derya Mehmed Hüsrev Paşa'nın maiyyetine müretteb askerin gönderilmesi hakkında Eğriboz Muhafızı Ebubekir Paşa'ya hüküm. g.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Eğriboz Muhafızı Ebubekir Paşa

HAT. 1224/47852

29 Zilhicce 1228

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e gelen ariza olup Antalya önünde bulunan gemiler on aydır denizde olduklarından Kabataş önünde bulunan gemiler Halil Bey kumandasıyla Antalya'ya gönderilerek bunların tebdili hakkındadır. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Donanma, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1262/48876

29 Zilhicce 1228

Antalya'da bulunan Tekelioğlu İbrahim üzerine memur edilen Karaman Valisi Ali Paşa ve Kapudan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kağıdlar takdim olunduğu ve Ali Paşa'ya yardıma memur olanlara tekidi havi emirler gönderileceği hakkında telhis. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1268/49133

29 Zilhicce 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'nın mahall-i menfaası olan Limni'ye gönderilmesine ve bazı hususlara dair Kapdan Paşa'nın gönderdiği tahriratın takdim edildiği ve müşarünileyhin inhası vechile Kara Osmanzade'ye mahall-i memuriyetine gitmesi için tekrar emir gönderileceği ve Ali Paşa'nın emvalinin zabtına bir mübaşir tayin edilmesi hakkında telhis. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı, Hacı Ali Paşa'nın Sürgünü, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa

HAT. 1268/49137

29 Zilhicce 1228

Teke üzerine memur edilenlere Kaptan Paşa'nın maiyetine gitmeleri için yeniden emirler gönderildiği ve bir miktar Evlad-ı Fatihan askerini müşarünileyhin yanına sevketmesi Selanik Mutasarrıfı Bekir Paşa'ya emir edileceği hakkında telhis. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Evlad-ı Fatihan Askeri, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Selanik Mutasarrıfı Ebubekir Paşa

HAT. 1339/52386

29 Zilhicce 1228

Karaman Valisi Hacı Ali ve Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşaların idaresi uhdesine muhavvel Sultanönünü'nden Teke işi için asker istediklerine dair Kocaeli ve Hüdavendigâr Mutasarrıfı Aziz Paşa'dan gelen evrakın takdim edildiği, gerek asker işi ve gerek Aziz Paşa'nın evkafına yeniden vazife zammı talebi hakkında yapılacak muamelenin istizanı. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa, Kocaeli ve Hüdavendigâr Mutasarrıfı Aziz Paşa

HAT. 1350/52743

29 Zilhicce 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'nın Tekelioğlu üzerine hareket edip etmediği henüz haber alınamadığı ve Cebbarzade Süleyman Bey'den gelen tahriratta Bayburdlu Hasan'ın üzerine askerle gitmiş ise de merkumun Adana tarafına firar eylediği.a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Cebbarzade Süleyman Bey

HAT. 1350/52744

29 Zilhicce 1228

Tekelioğlu İbrahim'in bir takım evrak ile Dersaadet'e hafiyyen Damgacı Mehmed namındaki adamını gönderdiğini Kaptan Paşa bildirmekle takibine memur edilen Cezayirli Ahmed Çavuş, merkumu derdest ederek evrakıyle beraber getirdiği. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Elçileri, Tekelioğlu Maiyeti, Tekelioğlu İbrahim Bey, Damgacı Mehmed, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1350/52745

29 Zilhicce 1228

Antalya için tertip olunan asakirin Selanik, Çirmen ve Eğriboz'dan gönderilmek üzere olduğu. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Çirmen Sancağı, Eğriboz Sancağı, Selanik, Evlad-ı Fatihan Askeri

HAT. 1350/52748

29 Zilhicce 1228

Tekelioğlu İbrahim'in kardeşi, Antalya varoşunu muhafaza eden Yusuf Bey'i temin ederek bu tarafa celbettiği, zahireden sıkıntı çekmekde oldukları ve istediği askerin gelmediğinin bildirildiği hakkında Kaptan Paşa'dan tahrirat.

Antalya Muhasarası, Zahire, Tekelioğlu İbrahim Bey, Yusuf Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1350/52753

29 Zilhicce 1228

Tekelioğlu İbrahim üzerine memur Karaman Valisi Ali Paşa'nın maiyetine tayin olunan ümeradan Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa ile İçilli Vezir Zeynelabidin Paşa'nın Ali Paşa nezdine vardıkları. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa, Alaiye Mutasarrıfı İçilli Zeynelabidin Paşa

HAT. 1350/52754

29 Zilhicce 1228

Kaptan Paşa'dan gelen evrakın huzura takdim olunduğu, maiyetine memur asker ve tertip olunan zahirenin kış sebebiyle gelemediği ve oralardan mübayaası için nüzüleminine para gönderilmesi istendiği. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Zahire, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 277/16258

29 Zilhicce 1228

Evlad-ı Fatihan'dan Antalya'ya (Teke) mürettep iki bin neferle peksimetlerinin gönderildiğine Çirmen Sancağı'ndan Kaza-i Erbaa'dan (Sultanyeri, Ahi Çelebi Darıdere, Gümülcine) den mürettep askerlerin de İnoz İskelesi'nden sevkedildiklerine ve civar sancaklardan da asker tertip edilmekte olduğuna dair. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Peksimet, Çirmen Sancağı, Evlad-ı Fatihan Askeri

HAT. 277/16266

29 Zilhicce 1228

Mısır'da vukubulan ihtilalin mündefi olduğunu, İskenderiye'den Finike'ye gelen sefineden alınan habere atfen Teke Mütesellimi'nin yazdığına dair. a.g.y.tt

Mısır, İskenderiye, Hacı Mehmed Ağa

HAT. 284/17066

29 Zilhicce 1228

Bağdad Valisi İkinci Süleyman Paşa'nın katli üzerine Ali Saiz Paşa'nın muayyen bedel ile Bağdad valisi olması ve Cezair ve Tunus ocakları korsanları ticaretle meluf reaya sefinelerine taaruz ve gemi ve hamuleleri zabt ve içindekilerini esir ettikleri cihetle, İzmir'den oralara gönüllü adam gönderilmemesi ve söz dinlemedikleri halde donanma-yı Osmani'nin onların gemilerini batıracağının bildirilmesi ve Teke maslahatı için Antalya sahiline donanma ve top gönderileceği ve zahire gönderilip nüzül emrini tayin olunacağı arzolunması üzerine, Bağdad Valiliğinin Said Bey'e verilmesi ve Cezairlinin hakkında iktiza edenin icrası, Teke maslahatının bitirilmesi, zahire hususunun tanzimi hakkında irade. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası

HAT. 294/17483

29 Zilhicce 1228

Firari Ramiz Paşa ve Abdurrahman Paşa'nın İstanbul'a gelecekleri haberi Yeniçeriler beyninde kilü kali mucib olduğundan, bunun hilaf-ı vaki olduğunun Yeniçerilere bildirileceği arzolundukda, yeniçeri Ocağı'na husumeti olmadığı ve anlardan zaferler beklediği hakkında irade. a.g.y.tt

Kadı Abdurrahman'ın İdam Fermanı, Kadı Abdurrahman Paşa, Kaptan-ı Derya Ramiz Paşa

HAT. 300/17809

29 Zilhicce 1228

Rodos ve Resmo ahalisi için Teke ve Hamid sancaklarından talep olunan zehairin itası hakkında istizanı havi. a.g.y.tt

Vergi, Zahire, Resmo

HAT. 649/31763 A

29 Zilhicce 1228

Muhassıllık veçhile Teke Sancağı uhdesine tevcih olunan Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'nın fukaraya cevrü eza etmekte olduğundan şikayeti ve liva-i mezburun sabık mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın mahdumu İbrahim'e tevcihi hakkında ahali-i mahalliye tarafından. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Elçileri, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 766/36112

29 Zilhicce 1228

Teke maslahatına memur Ali Paşa'ya top, humbara ve sairenin sevkindeki teehürde katiyen kasdı ve müşarünileyhe garazı olmadığına dair teberriyeyi havidir. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Silah ve Cephane, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1224/47834 A

23 Zilhicce 1228

Aydın Muhassılı Kara Osmanzade Mehmed Ağa'dan Kaptan Paşa'ya gelen kaime olup Antalya üzerine askeriyle memur olmakla Mustafa Ağa başbuğluğu ile bir mikdar askerle yola çıkarıp kendisi de arkadan hareket üzere olduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

Sayfalar