HAT. 284/17066

29 Zilhicce 1228

Bağdad Valisi İkinci Süleyman Paşa'nın katli üzerine Ali Saiz Paşa'nın muayyen bedel ile Bağdad valisi olması ve Cezair ve Tunus ocakları korsanları ticaretle meluf reaya sefinelerine taaruz ve gemi ve hamuleleri zabt ve içindekilerini esir ettikleri cihetle, İzmir'den oralara gönüllü adam gönderilmemesi ve söz dinlemedikleri halde donanma-yı Osmani'nin onların gemilerini batıracağının bildirilmesi ve Teke maslahatı için Antalya sahiline donanma ve top gönderileceği ve zahire gönderilip nüzül emrini tayin olunacağı arzolunması üzerine, Bağdad Valiliğinin Said Bey'e verilmesi ve Cezairlinin hakkında iktiza edenin icrası, Teke maslahatının bitirilmesi, zahire hususunun tanzimi hakkında irade. a.g.y.tt