Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

HAT. 1224/47829

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Sisam civarında ve adalar arasında haydut ve hırsız gemileri gezmekde olduğu haber alındığından oraların muhafazası için donanmadan bir kaç gemi gönderdiği hakkındadır.

Askeri Harekat, Donanma, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47845

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim'in muhallefatı meselesi bir senede hitam bulmaz bir iş olup Antalya'nın havası da pek bozuk olduğundan mübaşir vürud edince avdetine müsaade olunması hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47849

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup defteri gönderilen nükud kimse tazyik olunmadan meydana çıkan mikdar olup mahsus memuru geldikde daha ziyadesi meydana çıkacağı ve Tekelioğlu, Kaptan Bey tarafından istintakında pederinin her bir hareminde başka başka parası olduğunu ifade ettiği hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47850

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekelioğlu'nun Teke sancağında şöhretleri Hacı Osmanoğulları namıyla olup bunlardan hükümete sadakat memul olmadığından bütün efradının başka bir yerde iskan ettirilmesi hakkındadır.

Tekelioğlu Sürgünü, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47853

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Mustafa Kaptan'ın gemisiyle Antalya'dan alınan mühimmatı gönderdiği ve defterini takdim ettiği hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Silah ve Cephane, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47854

13 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim'in kesik başını gönderdiği hakkındadır.

Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823 A

11 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'yı berren ve bahren muhasara ederek zaptedip Tekelioğlu'nu hayyen yakaladığı hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

A.{DFE. d. 430

10 Recep 1229

Teke Sancağı'nın cebe defteridir.

Cebe Defteri

C. DH. 18/851

10 Recep 1229

Antalya Kalesi Dizdarı Tekelioğlu'nun istisali emrinde hizmetleri görülenlerin taltifleri hakkında bi'l-fiil derya kaptanı ve Tekelioğlu üzerine memur askerin seraskeri Mehmed Hüsrev Paşa'ya hüküm. g.tt

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47823

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu'nun gailesi bertaraf olduğu ve malını çiftliklerini ve tımarlarını yazmak için bir muktedir memur gönderilmesi ve bütün işlerini bilen mahremlerini tevkif edildiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47827

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'da kadı bulunmadığından mütedeyyin bir zatın kadı tayin edilmesi hakkındadır.

Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47846

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekelioğlu İbrahim avanesinden yirmi beş kişi idam olunmuş ise de başlarını göndermeğe lüzum görmediği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Tekelioğlu Maiyeti, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47848

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya tamamen zabt olunduğu ve askere yağma ettirilmediği ve şimdiye kadar elde edilen Tekelioğlu'nun paraları mühürlenerek donanmaya konduğu ve adamlarının derdest edildiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Donanma, Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47851

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya kalesinde pek çok top ve gülle ve kurşun bulunduğundan bunların Dersaadet'e gönderilmesine müsaade olunması hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Silah ve Cephane, Tekelioğlu Muhallefatı, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47855

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup isimleri yazılı üç kaptanın süvar olduğu şalopeler köhne olduğundan iade olundukları.

Antalya Muhasarası, Donanma, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi

HAT. 1224/47856

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup maiyyetinde bulunan maaşlı sekbanlara çok masraf edilmekte olduğundan takım takım ruhsat vereceği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi

HAT. 1224/47860

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekelioğlu İbrahim'in istintakında Beyrut ve Mısır'a iki zimmi vasıtasıyla yaldız altınları gönderdiği ve zimmilerin kefillerinin elde olduğu ve Mısır Kapıkethüdası vasıtasıyla Mısır'a giden Hacı Abdullah'ın derdest ettirilmesi hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Tekelioğlu İbrahim Bey, Yaldız Altınları, Beyrut, Mısır, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Hacı Abdullah

HAT. 1224/47823 K

25 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Antalya gailesi bertaraf olduğu ve Tekelioğullarının mallarını yazmak için bir müstakil memur gönderilmesi ricasına dairdir.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi

HAT. 1224/47823 L

25 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim meselesi bertaraf olup eşya ve para melhuz olan yerler mühürlendiği ve bunları yazmak için bir memur gönderilmesi hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47829 A

25 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın gönderdiği şukka olup Antalya kalesi üzerine hücum edilerek zabtolunduğu ve derdest edilenler habse ilga olunduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Maiyeti, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47847

21 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın Divan Efendisi Mehmed Emin Efendi'den Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi'ye gelen şukka olup Antalya varoşunun zabtedildiği ve Tekelioğlu'nun kaleye giremeyerek kuleye iltica ettiği müjdesini havidir.

Antalya Muhasarası, Huruç Harekatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Divan Efendisi Mehmed Emin Efendi, Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi

C. AS. 881/37856

15 Cemâziyelâhir 1229

Antalya Kalesi'nin karadan tazyiki için, kara tabyalarında olan havanlara gönderilecek mühimmat.

Antalya Muhasarası, Silah ve Cephane

HAT. 1225/47868

9 Cemâziyelâhir 1229

Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup Tekelioğlu meselesine serasker tayin olunan Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa maiyyetine gönderilmesi emrolunan bin neferin ihraç ve irsali için buyruldular irsal ve muktedir başbuğlar tayin eylediği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa

HAT. 1224/47844

6 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim yeni yapılan tabyayı zabt için bir huruç harekatı yapmış ise de yetmiş seksen telefat vererek münhezimen ricat ettiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Huruç Harekatı

C. DH. 145/7213

4 Cemâziyelâhir 1229

Vefatı şuyu bulan sabık Kütahya Mütesellimi Hacı Molla'nın muhallefatı mühürlenmiş ise de Antalya Kalesi Dizdarı Tekelioğlu İbrahim tarafından kale içinde bir evde hapsedilmiş olduğu tahakkuk ettiğinden, Antalya üzerine memur edilen ağalara futur vermemek ve Antalya Kalesi'nde padişah muhaliflerini sevindirmemek için muhallefatının tahrir edilmemesi hakkında hülasa.

Antalya Muhasarası, Muhallefat ve Tereke, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kütahya Mütesellimi Hacı Molla

Sayfalar