Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa

19 Zilkâde 1229

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in civar vilayet ve kazalara dağılmış olan hasımlarının memleketlerine iadesi ve miriye olan borçlarının taksitle raptı hakkında Teke Mutasarrıfı Mehmed Vahid ve Anadolu Valisi Şakir Paşa'lara ve saireye hüküm.

9 Cemâziyelâhir 1229

Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup Tekelioğlu meselesine serasker tayin olunan Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa maiyyetine gönderilmesi emrolunan bin neferin ihraç ve irsali için buyruldular irsal ve muktedir başbuğlar tayin eylediği hakkındadır.

3 Cemâziyelevvel 1229

Şeyhlü kazasından Kaptan Paşa'ya gelen ilam olup Şeyhlü ayanı Abdülkadir Ağa iki yüz neferle Antalya ordusuna davet edilmiş ise de Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa'yı istikbale gittiğinden geldiğinde oraya hareket edeceği hakkındadır.