Tekelioğlu'nun Hasımları

10 Safer 1239

Teke Sancağı'nda ve Türkmen Mukataası dahilinde Kalkanlı kazasının Tekeli oğlu tarafından zabtından sonra bozulan serbestinin iadesi ve badema müdahale olunmaması.

25 Rebiülevvel 1230

Tekelioğlu İbrahim'in zulmünden vatanlarını terk ile Menteşe ve Isparta ve Aydın ve Saruhan ve sair mahallere dağılmış olan Türk ve Türkmenlerin vatanlarına iadelerine dair vaki olan tebliğe cevaben Alaşehir kadısından gelen ilam.

19 Zilkâde 1229

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in civar vilayet ve kazalara dağılmış olan hasımlarının memleketlerine iadesi ve miriye olan borçlarının taksitle raptı hakkında Teke Mutasarrıfı Mehmed Vahid ve Anadolu Valisi Şakir Paşa'lara ve saireye hüküm.