Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

HAT. 1224/47837 C

29 Zilhicce 1229

Antalya müftüsü Abdurrahman'ın cariye Nazife'ye dair verdiği fetvasıdır. a.g.y.tt

Cariyeler

HAT. 1224/47837 D

29 Zilhicce 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın donanma ile avdetine müsaade olunup Teke Sancağı'na bir mütesellim tayin olununcaya kadar gediklilerden Osman Ağa'nın mütesellimlik yapması hakkında gelen emir cümle huzurunda kıraat ve kabul edildiği hakkında Antalya Naibi Mehmed Emin'in tahriratı. a.g.y.tt

Sancak Tevcihi, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Antalya Naibi Seyyid Mehmed Emin

HAT. 1268/49104

29 Zilhicce 1229

Karaman Valisi merfuül-vüzera Ali Paşa'nın muhallefat ve eşyasına dair halefi Abdullah Paşa'nın gönderdiği evrak, İrade-i Seniyye mucibince defterdar tarafından tetkik edildiği ve defterdar-ı mümaileyhin bu babdaki takririyle mezkur evrakın takdim edildiği hakkında telhis. a.g.y.tt

Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Karaman Valisi Abdullah Paşa

HAT. 1281/49654

29 Zilhicce 1229

Vezareti kaldırılan sabık Karaman Valisi Ali Paşa'nın uhdesindeki iltizam bedellerinin ne olduğu hakkında yapılacak tahkikata ve lahık vali Abdullah Paşa tarafından üzerine ihalesi istenilen bazı mukataat hakkında. a.g.y.tt

Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Karaman Valisi Abdullah Paşa

HAT. 1304/50856

29 Zilhicce 1229

Kaptan Paşa'nın tahriratından takdim edildiği ve sabık Karaman Valisi Ali Paşa'nın Konya'daki emvalini zabt için Kapıcıbaşı Abdullah Bey'in gönderileceği ve Antalya gailesine memur Kara Osmanzade ile Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey'e gelmeleri için defaatle emirler gönderildiği. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Konya, Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kapıcıbaşı Abdullah Bey, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa, Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey

HAT. 1313/51194

29 Zilhicce 1229

Kaptan Paşa'nın şukka ve kaimelerinin görüldüğü, istediği sefainin gönderilmesi ve Evlad-ı Fatihan askeri için evamir yazılıp sefaine irkab eylemesi hususunun Selanik Mutasarrıfı Bekir Paşa'ya yazılması, Tekelioğlu ve Kara Osmanoğlu hususlarına dair.a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Evlad-ı Fatihan Askeri, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Selanik Mutasarrıfı Ebubekir Paşa, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa

HAT. 1338/52238

29 Zilhicce 1229

Vezareti merfu olan Karaman Valisi Ali Paşa'nın Konya ve Burdur'da olan muhallefatını zabt ve tahrir için mübaşir tayini münasip görülenlerin pusulasının takdim edildiği. a.g.y.tt

Muhallefat ve Tereke, Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1350/52738

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu İbrahim üzerine tayin olunan Aydın Muhassılı Kara Osmanzade Hacı Mehmed Ağa'nın mevcud maiyetini alarak hareket ettiği.a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa

HAT. 1350/52739

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu İbrahim'in sonradan zuhur eden nukuduna dair Kaptan Paşa'dan gelen defterin bir aynının huzura takdim olunduğu.a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1350/52742

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu'nun muhallefatını tahrire memur edilen Vahid Efendi'nin bu günlerde yola çıkacağı ve donanma erkânına ihsan olunan hıl'atleri beraberinde götüreceği.a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Donanma, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1350/52756

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu İbrahim'i tenkil için maiyyetindeki askerle Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın yanına hareket ettiği hakkında Aydın Muhassalı Kara Osmanzade Hacı Mehmed Ağa'dan kaime.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1351/52774

29 Zilhicce 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen tahrirat takımıyla takdim olunduğu ve Antalya'nın zabtolunarak Tekelioğlu İbrahim'in hayen derdest edilip donanmada habsedildiği.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1351/52777

29 Zilhicce 1229

Kumarcı Abdullah'ın üzerine hareket edilmesi Teke işinin hitamına talik olunması, Hüdavendigar ve Kocaeli ayanlarından kimsenin Dersaadet'e gelmediği, yalnız İznikli Osman Bey'in gelip gittiği. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası

HAT. 1443/59325

29 Zilhicce 1229

Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Vahid Paşa'nın kethüdası Nasuhoğlu Süleyman Ağa'nın ahaliye zulmederek akçe almış olduğunu Isparta ahalisi beyan etmekle Süleyman Ağa'nın Bursa'ya sürülerek durumunun incelenmesi. y.a.g.tt

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa, Nasuhoğlu Süleyman Ağa

HAT. 1651/16

29 Zilhicce 1229

Maktul Antalya Dizdarı Tekelioğlu İbrahim'in ailesinden olup Selanik taraflarına sürülmüş olanlardan isyanla alakası olmayan üvey kardeşi Yusuf'un ailesiyle İstanbul'a gelip ikamet etmelerine müsade edildiği.

Tekelioğlu Sürgünü, İstanbul, Sürgünden Dönüş, Yusuf Bey

HAT. 277/16268

29 Zilhicce 1229

Karaman Valisi Ali Paşa'nın Vezareti'nin ref'iyle nefyi ve yerine vezarete Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa'nın nefyi emrinin İbrahim Paşa'nın vefatı üzerine Kapdan Paşa nezdinde gizli kaldığına ve Kara Osmanzade'nin Antalya'ya heman gitmesine ve İzmir Voyvodası Katibzade ile Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey'in biner nefer sekbanla hareketlerine dair emir yazıldığına dair. a.g.y.tt

Sancak Tevcihi, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa, İzmir Voyvodası Kâtipzade Hacı Mehmed Bey, Kızılhisar Mütesellimi Ömer Bey

HAT. 279/16481

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu İbrahim'in Antalya'da mahbus olup Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Vahid Paşa tahriratiyle gönderilen sarraflar, hazinedar ve defterleri ber-mucebi irade defterdar marifetiyle tetkik edilerek neticesinin arzına dair. a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 283/16866

29 Zilhicce 1229

Antalya'ya hücum için Evlad-ı Fatihan ve Çirmen Sancağı askerlerinin vürudu beğenildiği ve zahire tedarik olunduğu ve Tarsus Mukataası'nın Tarsus Mütesellimi Habib Bey'e ihalesi ve Terkemiş Mukataası'nın kimseye verilmediği hakkında. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası, Çirmen Sancağı, Evlad-ı Fatihan Askeri, Tarsus Mukataası, Tarsus Mütesellimi Habib Bey

HAT. 518/25308

29 Zilhicce 1229

Tekelioğlu Mehmed'in muhallefatından Darphane'ye gelen nakid ve külçe altın mikdarı ile gizli bir şey kalmaması için Antalya'daki muhallefatı zabta memur Vahid Efendi'ye çalışması hususunun bildirilmesi.

Tekelioğlu Muhallefatı, Darphane, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 535/26320 A

29 Zilhicce 1229

Teke Sancağı'nın en sakin ve mahsuldar senesi olan 1225 senesi irad ve masrafını gösterir. a.g.y.tt

Vergi

D. BŞM. MHF. d. 13233

9 Zilhicce 1229

Tekelioğlu maktul İbrahim ve amcası Mısırlı Mustafa'nın muhallefatını havi defter.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Mısırlı Mustafa

D. BŞM. MHF. d. 13234

9 Zilhicce 1229

Tekelioğlu maktul İbrahim ve amcası Mısırlı Mustafa'nın devletçe zabt ve tahrir olunan mallarına ve eşyalarına ait müfredat defteri parçası.

Başmuhasebe Muhallefat Halifeliği Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Mısırlı Mustafa

HAT. 1268/49117

9 Zilhicce 1229

Zabtedilmiş olan Tekelioğlu muhallefatı içinde Tekeli'nin katiplerinden Hüseyin ve zevcesinin elbiseleri bulunduğundan bunların sahiplerine verilmesi veya satılıp muhallefat defterine irad kayd ettirilmesi hakkında şukka. a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Kâtip Hüseyin

C. DH. 139/6930

3 Zilhicce 1229

Rütbe-i vezaretle Teke ve Hamid sancaklarına tayin olunan zatın teşekkür havi gönderdiği mektup mucibi memnuniyet olarak padişaha da takdim olunduğuna ve inhası vechile Necib Efendi'nin kapıkethüdalığına tayin edildiğine dair Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa tarafından tahrirat.

Sancak Tevcihi, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa, Sadrazam Hurşid Paşa

HAT. 649/31763 D

30 Zilkâde 1229

Teke Muhassıllığı'nın Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'ya tevcih edilmemesi hakkında Antalya Naibi Seyyid Mehmed imzalı.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Elçileri, Antalya Naibi Seyyid Mehmed Emin, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

Sayfalar