Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

C. DRB. 24/1190

19 Zilkâde 1230

Darphane'den zabt ve idare olunan Teke Sancağı Mukataası'nın Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya ihale olunduğu.

Tımar, Darphane, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. ML. 592/24428

17 Zilkâde 1230

Tekeli oğullarının canib-i miriden zapt ve şeri marifetiyle füruhtu irade iktizasından bulunan, emlakinden Burdur'da Bakkalkapısı tabir olunan mahalde Ahmed Paşa bağı denilmekle maruf bağın, müştereken taliblerine verildiği. (Mehmed Vahid imzalı.)

Tekelioğlu Muhallefatı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. ML. 120/5334

23 Şevval 1230

Karaman Valisi Abdullah Paşa'ya Tekelioğlu ve Kadıpaşa muhallefatları hakkında emir tebliği

Tekelioğlu Muhallefatı, Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Karaman Valisi Abdullah Paşa

HAT. 737/34951 A

7 Şevval 1230

Mısır askerinin isyan ederek yağma eylediklerine İskenderiye Muhafızı Halil Bey'in bu hadiseden bir gün mukaddem Mısır askerini Mısır'a gönderip kendi kapısı halkiyle kalede kaldığından mahfuz ve masun bulunduğuna dair Antalya'da sakin Tüccar Hacı İbrahim'in takriri.

Mısır, İskenderiye

HAT. 743/35176

3 Şevval 1230

Mısır'da vukubulan ihtilale dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Vahid Paşa'nın Mısır'da vukubulan ihtilale dair işarı Mısır Valisinin beyanatına mugayir olduğunun arzı.

Bu evrakta ismi geçen Teke Mütesellimi Osman Ağa 1230 senesinde hayatta değildi. Fakat geçmişte kalmış bir hadiseden bahsediliyor.

Mısır, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. ML. 243/10112

26 Şaban 1230

Müderrisinden Burdur'lu Ebubekir Efendi'nin Antalya Gümrüğü malından muhassas yevmiye otuz akçe vazifesinden güzeşte mebaliğin mezkur gümrük Tekeli oğulları uhdesinde bulunmakla Tekeli Hacı Mehmed'in muhallefatından tesviyesi.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa

C. AS. 840/35837

11 Şaban 1230

Antalya Kalesi'nin tamirine dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya hüküm.

Antalya Kalesi, Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. BH. 87/4180

9 Recep 1230

Kaptan-ı Derya Vezir Hüsrev Mehmed Paşa'nın Teke Seraskeri iken sarfeylediği 160,280 kuruş matlubu hakkında.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

D. BŞM. MHF. d. 13245

7 Recep 1230

Tekelioğlu'nun zimemat ve muhallefatından Isparta'da Sarraf İstiradi'ye teslim olunan meblağı, Tekelioğlu'nun mirice zabt olunan çiftlikleri mahsulü ve maktuundan alınan meblağı tataran ve saireye verilen harcırah ve sair masarifi gösterir defter.

Başmuhasebe Muhallefat Halifeliği Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı

D. BŞM. MHF. d. 13243

3 Recep 1230

Tekelioğullarının daha önceleri mahallinde satılan emlakından başka müzeyede ile satılan ve bazı kimseler uhdesinde kalmasına karar verilen emlakın muaccelesini gösterir müfredat defter.

Başmuhasebe Muhallefat Halifeliği Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı

D. BŞM. MHF. d. 13244

1 Recep 1230

Antalya Mütesellimi Hacı Mehmed'in, Tekelioğlu avanesinden müteveffa Burdur'lu Kara Ahmed'in, Antalya'da vefat eden İzmir'li Mehmed Çavuş'un, Tekelioğlu'nun ve aslen Selanik'li olup Antalya'da vefat eden bir Yahudi'nin satılan terekelerini bildirir defter.

Başmuhasebe Muhallefat Halifeliği Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa

C. AS. 151/6674

23 Cemâziyelâhir 1230

Antalya Kalesi'ne gönderilecek teferruatıyla altı kıta top ve cebehane arabalarının Top Arabaları Ocağı mevcudundan ayrılarak bölükbaşıya teslim olunduğu.

Antalya Kalesi, Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı, Silah ve Cephane

HAT. 1530/6

13 Cemâziyelevvel 1230

Hamid ve Teke Sancakları Mutasarrıfı Mehmed Vahid Bey'e asayiş ve adaleti sağlamasını amir gönderilen emr-i şerifi halka ve ilgililere tebliğ ettiğini ve gereğini yerine getireceğine dair gönderdiği mektub.

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. AS. 446/18557

9 Cemâziyelevvel 1230

Antalya müderrislerinden Borlu Ebubekir Efendi'nin maiyetine biraz talebe toplayarak gaza ve cihad ameli ile İstanbul'a geldiğini padişahın duyması üzerine Antalya Gümrüğü'nden kendisine 30 sağ akçe yevmiye tahsis edilmiş ise de Teke Mütesellimi ve Antalya Gümrük Emini Hacı Mehmed ve oğlu İbrahim nam şakilerin kendisine bir akçe vermediklerinden muhallefatlarının tahsili ricası.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Tekelioğlu İbrahim Bey

C. DH. 250/12453

Cemâziyelevvel 1230

Kapudan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa'nın Antalya kalesine muzafferen girmesiyle, Tekelioğlu maktul İbrahim'in Mirahoru Süleyman'ın tutulup İstanköy Kalesi'ne sürgün edildiğine dair. (g. tt)

Tekelioğlu Maiyeti, Tekelioğlu Sürgünü, Tekelioğlu İbrahim Bey, Mirahor Süleyman, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 760/35926

29 Rebiülâhir 1230

Yaz münasebetiyle Teke'ye bir mütesellim tayin ederek bir müddet Isparta'da ikametine müsaade itasına dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Vahid Paşa mührüyledir.

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

D. HMH. d. 21786

26 Rebiülâhir 1230

Teke mütesellimi Hacı Mehmed'in vakfiyesinden olan Antalya'da bina ettirdiği cami, medrese, mekteb ve kütüphanesine vakfetmiş olduğu hamam, dükkan ve bahçelerin Hamidiye evkafına ilhakını havi ilmühaber. a.g.tt

Haremeyn Muhasebesi Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Hamidiye Evkafı

C. AS. 826/35158

24 Rebiülâhir 1230

Antalya Kalesi'nde mevcud top kundaklarının tamiri için Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vahid Paşa'nın talebi üzerine Tophane-i Amire'den bir nefer marangoz ve Tersaneden bir nefer makaracı gönderildiği.

Antalya Kalesi, Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. DH. 121/6010

21 Rebiülâhir 1230

Müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın ve kardeşinin Teke ve Hamid ve Türkmen sancaklarındaki 38 kıta çiftlikleri hakkında Mehmed Necib mührüyle tahrirat.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Mısırlı Mustafa

D. BŞM. d. 8197

21 Rebiülâhir 1230

Tekelioğullarının emlaklarından füruht olunan emlakın defteri

Başmuhasebe Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı

C. DRB. 13/609

15 Rebiülâhir 1230

Teke sabık mütesellimi Hacı Mehmed'in Antalya'da bina eylediği cami, medrese, mektep ve kütüphanesine vakfeylediği dükkanlar, bahçeler ve hamamın tevliyeti evladına maşrut ise de bunların ve on iki çiftliğin Darphane tarafından idare edilmesi ve muhallefatından olan meblağın Darphane'ye vasıl olduğu.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Darphane

C. ML. 583/23959

14 Rebiülâhir 1230

Cebeciler Kâtibi Ali'nin uhdesinde olup Tekeli Ebubekir Paşa ile kardeşi Hacı Mehmed'e ihale etmiş olduğu Hamid livası hasları bedel-i iltizamının tahsili. (Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa'ya)

Vergi, Tekelioğlu Muhallefatı, Ebubekir Paşa'nın Muhallefatı, Ebubekir Paşa, Hacı Mehmed Ağa, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. ADL. 19/1173

7 Rebiülâhir 1230

Maktul Tekeli oğullarının Katibi Hüseyin'in emlak ve eşyasının satılmasına dair emir verilmiş ise de eytamına merhameten hanesi enam olunduğuna dair.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Kâtip Hüseyin

C. DH. 250/12468

29 Rebiülevvel 1230

Maktul Tekeli oğlu ailesinden evvelce İzmir'e gönderilenlerden maada Teke ve Hamid sancakları Mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa çukadarıyla erkek kadın ve çocuk on iki kişinin daha oraya gönderildiğine dair. (g.tt)

Tekelioğlu Sürgünü, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. DH. 40/1979

25 Rebiülevvel 1230

Tekelioğlu İbrahim'in zulmünden vatanlarını terk ile Menteşe ve Isparta ve Aydın ve Saruhan ve sair mahallere dağılmış olan Türk ve Türkmenlerin vatanlarına iadelerine dair vaki olan tebliğe cevaben Alaşehir kadısından gelen ilam.

Tekelioğlu'nun Hasımları, Türkmenler

Sayfalar