HAT. 760/35926

29 Rebiülâhir 1230

Yaz münasebetiyle Teke'ye bir mütesellim tayin ederek bir müddet Isparta'da ikametine müsaade itasına dair Teke ve Hamid Sancakları Mutasarrıfı Vahid Paşa mührüyledir.