Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

C. ZB. 50/2468

3 Muharrem 1246

Maktul Tekelioğlu'nun İstanbul ve Selanik'te oturtulan akrabalarına altmışar para yevmiye verilmesi.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi, Tekelioğlu İbrahim Bey

D. PYM. d. 35918

1246

Antalya Kalesi muhafazası için yerli gençlerden tahrir olunan topçu neferatının isim ve eskalini gösterir defter. (4 varak eki var)

Antalya Kalesi, Müstahfızlık

NFS. d. 3191

1246

İlk nüfus sayımı askerî maksatla yapıldığından sadece erkekler sayılmıştır.

Nüfus Defteri, Dizdar Ali Ağa, Dizdarzade Hasan Bey, Dizdarzade Hüseyin Bey, Dizdarzade Mehmed Bey

HAT. 540/26716

29 Zilhicce 1245

Hamid sancağından Ağlasun ve İncir kazaları mülhakatından Seyyidler Çiftliği Tekelioğlu emlakinden olup hin-i tahrirde açıkta kalmış olduğundan, Evkaf-ı Hümayun'a ilhak olunarak münasib bedelle mezkur kaza ayanı Hüseyin Ağa'ya verilmesi hakkında Defterdar'dan Sadaret'e. a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Tımar, Hamidiye Evkafı

C. AS. 417/17258

9 Zilhicce 1245

Antalya Kalesi'ne memur humbaracı neferatının on üç aylık tayinatı Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından verildiğinden bedelinin itası.

Bu evrakta ismi geçen Teke Mütesellimi Osman Ağa 1245 senesinde hayatta değildi. Ya tarihte hata var veya burada ismi geçen Osman Ağa aslında mütesellim değil, neferlere maaş dağıtan bir asker.

Antalya Kalesi, Hacı Osman Ağa

C. DH. 163/8118

18 Cemâziyelâhir 1244

Tekelioğlu müteallikatından İstanbul'da bulunan yedi kişiye tahsis olunan yevmi altmışar paradan beş aylık maaşlarının verilmesi.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi

C. ML. 505/20539

9 Muharrem 1244

Mısır Valisi Hacı Mehmed Paşa'nın denizden Antalya İskelesi'ne gönderdiği hazinenin salimen İstanbul'a ulaştırılması için hayvan ve araba tedariki hakkındaki tamim emrinin kazalara vusulüne dair ilam.

Vergi, Kavalalı Mehmed Ali Paşa

EV. d. 9230

1244

Hamidiye Evkafı mülhakatından Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Evkafı'nın Antalya'da bahçe, han, hamam ve dükkanlar musakafatının müstecirleri alınmakta olan kira esamilerine dair müfredat kayıtları.

Evkaf Defteri, Tekelioğlu Muhallefatı, Hayır İşleri, Hamidiye Evkafı, Hacı Mehmed Ağa

C. DH. 118-5895

29 Şevval 1243

Mısır Valisi Hacı Mehmed Ali Paşa'nın yeğeni İbrahim Bey'in Mısır'a azimeti münasebetiyle İstanbul'dan Antalya'ya kadar yolda geçeceği kazalarda emniyet ve rahatının teminine dair hüküm. g.tt

Mısır, Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Kavalalı İbrahim Paşa

C. TZ. 118/5891

20 Recep 1243

Teke Sancağı'ndaki maktul Tekeli oğlu taraftarlarının uhdelerinde iken beylik tarafından zabtolunan 23 adet zeamet ve tımar hasılatının tahsiline gayret olunması hakkında Teke Mutasarrıfı Ali Namık Paşa'ya ve saireye

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Tımar, Teke Mutasarrıfı Ali Namık Paşa

HAT. 289/17317

29 Zilhicce 1242

Tüccar vasıtasiyle Nemçe imalathanelerine Asakir-i Mansure için yirmi bin soldat tüfengi sipariş olunduğu arzedilmesi üzerine, alınmasına dair irade. a.g.y.tt

Nizam-ı Cedid, Asâkir-i Mansure

MAD. d. 4049

1 Zilkâde 1242

Belirtilen tarihler arasında Erzurum, Trabzon, Adana, Van, Saruhan, İskenderiye, Girit, Kars, Antalya, Bolu, İçel, Samsun, Karaman, Teke, Limni, Sakız, Kastamonu, Amasya, Kütahya, Tokad, Giresun, Medine, Mekke, Şam, İzmir, Sığla, Bursa, Sivas, Kocaeli, Maraş, Biga, Bandırma, Bayezid, Yalakabad ve Sofya gibi muhtelif vilayet, sancak, kaza ve nahiyenin vali, mutasarrıf, muhafız, kadı, mütesellim, naib, mübaşir, defterdar, nazır veya topçubaşılarına sadır olan ve mezkur mahallerin gümrük, iskele, ihtisab, adet-i ağnam ve sair mukataası ile serhadlerdeki muhafızların tayinat ve mevaciblerini havi emir kayıdlarını ihtiva eden evamir defteri.

Maliyeden Müdevver Defter, Tımar, Müstahfızlık

HAT. 618/30513

29 Zilhicce 1241

Midilli için Tekfurdağı'ndan, Hanya ve Resmo kaleleri için Antalya havalisinden zahire mübayaasına müsaade olunması hakkında. a.g.y.tt

Vergi, Zahire, Resmo

C. DH. 61/3004

25 Muharrem 1241

Antalya Mütesellimliği'ne Kara Osmanzadeler'den Yetim Ahmed Ağa'nın nasbından dolayı teşekkür.

Karaosmanoğlu Hanedanı, Karaosmanoğlu Yetim Ahmed Ağa

MŞH. ŞSC. d. 1150-3

1241

Antalya 3 nolu Şeriye Sicili

Şeriye Sicili

HAT. 1567/24-1

29 Zilhicce 1240

Bekir Paşa'nın Kethüdası Hüseyin Bey ile bir sarrafa olan borcu ve muhallefatının bildirilmesi. Tekelioğlu taallukatına yıllık tahsisat verilmesinin uygun görülmediği. a.g.y.tt

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi

HAT. 582/28577

3 Şaban 1239

Asker irkap ve zahire tahmiliyle donanma maiyyetine gönderilen tüccar sefaini rüesasının esamisi ve asker ve zahirenin mikdarı.

Askeri Harekat, Zahire

C. DH. 114/5678

10 Safer 1239

Teke Sancağı'nda ve Türkmen Mukataası dahilinde Kalkanlı kazasının Tekeli oğlu tarafından zabtından sonra bozulan serbestinin iadesi ve badema müdahale olunmaması.

Tekelioğlu'nun Hasımları

A.{DVNSNŞT.d. 44

1239

Atik Sivas, Müstahfız-ı Anadolu

Kale Defteri, Müstahfızlık

HAT. 280/16600

29 Zilhicce 1238

Maktul Tekelioğlu müteallekatının Selanik'de oturmalarının afviyle İstanbul'a gelmelerine müsaade buyrulması hakkında. a.g.y.tt

Tekelioğlu Sürgünü, Sürgünden Dönüş, Tekelioğlu İbrahim Bey

HAT. 514/25155 A

29 Şevval 1238

Antalya'da kalebend olan Sarraf Haskıl'ın idam edilip eşyasına aid defterin başı ile beraber gönderildiğine dair Antalya naibi Mehmed Emin imzalı ilam.

İdam Fermanı, Kalebendlik, Sarraf Hakil, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 597/29316

29 Şevval 1238

Medine'de Mahmudiye Medresesi'ni inşa için gönderilen ustalardan bir kaçı orada kalıp on sekiz tanesi avdet ettiklerinden bahren Antalya'ya gönderildikleri.

Medine Mahmudiye Medresesi

C. ML. 357/14616

21 Cemâziyelâhir 1238

Tekelioğlu Hacı Mehmed ve kardeşi Mısırlı Mustafa ve avanelerinin muhallefatı miriden zabtedilmiş olmakla Teke Sancağı dahilinde hüccete rabtolunmuş takasitinin tahsili.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Mısırlı Mustafa

C. ZB. 85/4210

29 Safer 1238

Müteveffa Halet Efendi'nin mahbus olan sarrafı Hakil'in, kardeşi Azra ve oğlu ile beraber Antalya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. g.tt

Sürgün, Sarraf Hakil

C. ML. 486/19811

29 Zilkâde 1237

Tekeli oğlu ölen Mehmed ile kardeşi Mustafa ve avanelerinin bütün muhallefatı bedeli bakayasından sekiz yüz bin kuruşun tahsili. g.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Mısırlı Mustafa

Sayfalar