Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

D. BŞM. d. 41839

9 Recep 1231

Tekelioğulları'nın devlet tarafından zaptolunan çiftlik, dükkan, han, hamam, menzil ve sair vakıf olanlar hariç akarlarından müzayede ile satılan emlaklarının mezat defteri. (1 adet eki var)

Tekelioğlu Muhallefatı

C. ML. 343/14104

14 Cemâziyelâhir 1231

Kadı Paşa'nın kadılığı zamanında tedarik etmiş olduğu emlakinin varislerine terk edilip vezareti zamanındaki emlak ve emvalinin mirice zabtı hakkında Konya Valisi Abdullah Paşa'ya hüküm.

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Kadı Abdurrahman Paşa, Karaman Valisi Abdullah Paşa

C. ML. 574/23543

6 Cemâziyelâhir 1231

Tekeli oğullarının mirice zabtedilen emlakinden, Burdur'da Reşid Bey ittisalinde Esat Bey sarayı demekle maruf yirmi bab levend odalarıyla ahır ve koyunun üç bin kuruş muaccele ile Has İsmail oğlu İsmail ve saire uhdesine müştereken verildiğinden, kayıdlarının icrası ve mülknamelerinin gönderilmesi. (Teke ve Hamid mutasarrıfı Mehmed Vahid imzalı)

Tekelioğlu Muhallefatı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. ML. 12/528

27 Cemâziyelevvel 1231

Kadı Paşa'nın Konya Valiliği'nde bulunduğu sırada vali sarayının tamiri için elviye ve kazalara tevzi eylediği mebaliğ müşarünileyhin vefatı hesabıyla şunun bunun zimmetinde kaldığından bunların tahsili.

Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı, Kadı Abdurrahman Paşa

C. ML. 623/25657

13 Cemâziyelevvel 1231

Kapıdan-ı Derya Vezir Hüsrev Mehmed Paşa'nın Teke Sancağı seraskerliği esnasında, asker tayinatı, sekban aylığı ve sair masarıfından, miriden matlubu olan meblağın maktul Tekelioğlu muhallefat ve zimematından Darphaneye teslim edilen paradan tesviyesi

Tekelioğlu Muhallefatı, Darphane, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

C. ML. 242/10096

7 Cemâziyelevvel 1231

Tekeli oğulları muhallefatından Darphanece teslim edilen mebaliğin mikdarını mübeyyin defterlerle evvelce tanzim edilen defterlerin karşılaştırılması ve bu muhallefat dolgunca olduğundan havalelerin tetkiki ve muahharan teslim olunan yüz bin kuruşun senedinin itası.

Tekelioğlu Muhallefatı, Darphane

C. ML. 80/3695

26 Rebiülevvel 1231

Muhallefatı mirice zabtolunan Tekelioğlu'nun muhallefatı meyanında satılan pamuk ipliğinin kendisine ait olduğunu iddia eden Sarraf Zanailoğlu Dimitri işbu iddiasını mahallince huzur-ı şer'de isbat etmiş ise de bu gibi deavinin İstanbul'da şer'an isbat edilmesi usulden olduğu.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Sarraf Zanailoğlu

C. ML. 144/6087

19 Safer 1231

Muhallefatı mirice zabtolunan Tekeli Hacı Mehmed'den bir şahsın iddia eylediği alacak maddesi hakkında arzolunan takrir üzerine İrade-i Seniyye sadır olduğu.

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa

HAT. 636/31354

15 Safer 1231

Şam'da ikamete memur olan Darüssaade Ağası Amber Ağa fırtına sebebiyle Marmaris'e çıkarak karadan Antalya'ya geldiği ve gemi buluncaya kadar Antalya'da kalacağı ve ikram ve ihtiramda kusur olunmayacağı hakkında Teke Mutasarrıfı Vahid Paşa'dan Sadaret'e.

Şam, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa, Darüssaade Ağası Amber Ağa

HAT. 1224/47839

29 Zilhicce 1230

Bir vesikanın başından kesilmiş hatt-ı hümayun olup münderecatından neye aid olduğu anlaşılamıyor. a.g.y.tt

Kesilmiş Evrak Parçası

HAT. 1224/47840

29 Zilhicce 1230

Bir vesikadan kesilmiş olup münderecatı anlaşılamamıştır. a.g.y.tt

Kesilmiş Evrak Parçası

HAT. 1224/47841

29 Zilhicce 1230

Bir vesikadan kesilmiş olup münderecatı anlaşılamamıştır. a.g.y.tt

Kesilmiş Evrak Parçası

HAT. 1224/47842

29 Zilhicce 1230

Bir vesikadan kesilmiş olup münderecatı anlaşılamamıştır. a.g.y.tt

Kesilmiş Evrak Parçası

HAT. 1443/59332

29 Zilhicce 1230

Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa'nın uygunsuz icraatından şikayetçi olan Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmet Emin Vahid Paşa'nın kaimesine atfen hazırlanmış takrir. y.a.g.tt

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa, Alaiye Mutasarrıfı Ali Paşa

HAT. 1531/42

29 Zilhicce 1230

Isparta'da halktan zorla para toplayarak zulmeden Hamid ve Teke Mutasarrıfı Vahid Paşa'nın durumunun gizlice tahkiki, kethüdası Nasuhoğlu Süleyman'ın ise sürgüne gönderilmesi. a.g.y.tt

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa, Nasuhoğlu Süleyman Ağa

HAT. 278/16430

29 Zilhicce 1230

Teke ve Alaiye Sancaklarından kereste kat'i emri verilmesi hakkında Kaptan Paşa'nın takriri meclisde müzakere olunarak evvela mutasarrıflarından sual olunmasına karar verildiği hakkında. a.g.y.tt

Vergi, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 280/16628

29 Zilhicce 1230

Karaman Valisi Abdullah Paşa, selefi Ali Paşa'nın muhallefatını defter ettirip defterini göndermiş ve parasından kırk beş kuruşa bir parayı Bosna Nüzül Eminliği zamanındaki alacağına takas eylemiş ve bir kısım eşyasını esbab-ı vezaret diye cüz'i bir bedel ile istemiş, oğlu arzolunması üzerine Ali Paşa'nın Konya'da bin kese nakdi olduğu söylendiğinden tahkiki hakkında irade. a.g.y.tt

Hacı Ali Paşa'nın Muhallefatı, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Karaman Valisi Abdullah Paşa

HAT. 299/17743

29 Zilhicce 1230

Teke maslahatı için isimleri yazılı mahallerden tertip olunan üç bin nefer hakkında. a.g.y.tt

Antalya Muhasarası

HAT. 299/17771

29 Zilhicce 1230

Tekelioğlu İbrahim'in sarrafı Zanailoğlu'nun kaçırılmamasına dikkat ve itina edilmesi Kaptan Paşa'ya ve Tekelioğlu'nun muhallefatını tahrire memur Vahid Efendi'ye yazıldığına dair. a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu Maiyeti, Sarraf Zanailoğlu, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 565/27711

29 Zilhicce 1230

Kaptan Paşa'nın miriden olan matlubuna karşılık, Tekelioğlu'nun zimematından tahsil etmesi için senet verilmiş ise de, sefere çıkacağından bilahare yerine konulmak üzere Darbhane'deki Tekelioğlu muhallefatından kendisine yardım edilmesini rica ettiği. a.g.y.tt

Tekelioğlu Muhallefatı, Askeri Harekat, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 670/32761

29 Zilhicce 1230

Selânik'te iskân kılınan Tekelioğlu müteallakatı içinde, muhtaç olanlara yevmiye tahsisi hakkında.

Tekelioğlu Sürgünü, Maaş Tahsisi

HAT. 743/35176 A

29 Zilhicce 1230

Mısır'ın ahvaline dair Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından Sadaret'e tahrirat

Mısır, Hacı Osman Ağa

KK. d. 2458

Zilhicce 1230

Hacı Mehmed'in Antalya'daki bahçeleri (Muhallefat, Beytülmal)

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa

C. ML. 137/5846

27 Zilkâde 1230

Teke Sancağı'nda on iki çiftliğin Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vezir Mehmed Vahid Paşa tarafından emaneten idaresi

Tımar, Tekelioğlu Muhallefatı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. AS. 917/39643

25 Zilkâde 1230

Kaptan Paşa'nın Teke cihet-i seraskerliği ile Antalya'ya varışından işin bitmesine kadar, sekiz ayda toplanan askerlerin tayinatına verilen mebaliğin suret-i mahsubu

Antalya Muhasarası, Tayinat, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

Sayfalar