C. ML. 242/10096

7 Cemâziyelevvel 1231

Tekeli oğulları muhallefatından Darphanece teslim edilen mebaliğin mikdarını mübeyyin defterlerle evvelce tanzim edilen defterlerin karşılaştırılması ve bu muhallefat dolgunca olduğundan havalelerin tetkiki ve muahharan teslim olunan yüz bin kuruşun senedinin itası.